Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 10 november 2022 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 6 i Skogsavdelningen.


Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

De 5 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Isabella Hallberg Sramek, Sundsvall, Sara Holmgren, Uppsala, Olof Johansson, Växjö, Sofia Lilja, Gävle, och Johan Sonesson, Björklinge. Dessutom valdes 1 internationell ledamot in: Dag Fjeld, Raufoss, Norge.

Isabella Hallberg Sramek, född 1993, jägmästare och doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes forskning och undervisning handlar om relationen mellan människor, skog, klimat och hållbarhet. Isabella Hallberg Sramek har varit medlem i KSLA:s Ungdomsutskott.

Sara Holmgren, född 1982, forskare, fil.dr, vid institutionen för Stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes forskning rör sig kring drivkrafter och hinder för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Sedan 2021 är Sara Holmgren adjungerad forskare vid School of Law and Society, University of Sunshine Coast.

Olof Johansson, född 1958, skogspolitisk chef, Sveaskog. Olof Johansson är biolog och har en lång och gedigen erfarenhet av arbetet med hållbar utveckling inom skogsområdet såväl nationellt som internationellt. Olof Johansson är medlem i KSLA:s kommitté om biologisk mångfald i Sverige.

Sofia Lilja, född 1977, hållbarhets- och kommunikationschef, Bergvik Skog Öst. Hon har en fil. mag. i biologi och en doktorsexamen i naturgeografi med inriktning på landskapsanalys och genomatik. I sitt arbetsområde lägger hon tyngdpunkten på certifiering, hållbarhetsredovisning, kommunikation och folkbildning.

Johan Sonesson, född 1960, jägmästare och docent, med doktorsexamen i skogsgenetik. Han är processledare för Skogens samhällsnyttor vid Skogforsk, en tvärvetenskaplig verksamhet som inbegriper forskning, synteser och kommunikation. Som seniorforskare bedriver Johan Sonesson även egen forskning.

Dag Fjeld, född 1963, kanadensisk medborgare, professor i skogsteknologi med inriktning mot logistik vid Sveriges lantbruksuniversitet, professor vid Norwegian University of Life Sciences och research professor vid Norwegian Institue of Bioeconomy Research. Han var med och byggde upp utbildningsprogrammet för skogsindustriell råvaruförsörjning inom jägmästarprogrammet som var ett initiativ från KSLA och skogsnäringen.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Genom att välja in dessa ledamöter har vi ökat KSLA:s kompetens inom skogens vatten, brukande för fler samhällsmål än virkesproduktion, humanistiska och samhällsvetenskapliga aspekter på skog och skogsbruk, skogsteknik samt AI och IT kopplat till skogen, säger Eva Pettersson.


Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Renskötare, jägmästare Anja Fjellgren, Funäsdalen, lantbrukare, verksamhetsledare Maria Gustafsson, Ellös, professor Stefan Jansson, Umeå, jordbruksexpert Jenny Jewert, Alunda, docent Olivier Keech, Hörnefors, och med.dr Elisabet Rytter, Stockholm. Dessutom professor Maria Brockhaus, Helsingfors, Finland, professor Jennifer Clapp, Waterloo, ON, Canada, och professor Pamela Ronald, Davis, CA, USA.

Jordbruksavdelningen: Professor, agr.dr Göran Bergkvist, Knivsta, lantbrukare, forskare Camilla Eriksson, Sundbyberg, vd, leg.vet. Håkan Henrikson, Tollarp, vd Ove Konradsson, Falköping, policyanalytiker Carl-Johan Lindén, Bryssel, Belgien, och lantmästare, vd Catharina Rudolphoson, Örsundsbro. Dessutom professor Beatrix Alsanius, Lomma, professor, vet.med.dr Marius Masiulis, Vilnius, Litauen, och professor Sally Shortall, Newcastle upon Tyne, Storbritannien.


I och med de nya invalen har akademien 539 svenska och 183 utländska ledamöter, totalt 722 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 211:e högtidssammankomst den 28 januari 2023.


Läs pressmeddelandet som pdf.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.