Sök anslag ur Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning 2024

Sök anslag för forskning med inriktning på mineralgödsel och kalk, växtnäring och gödslingsstrategier, klimateffekter och markens långsiktiga bördighet. Det är möjligt att ansöka om anslag för löpande kostnader. Ansökningar kan skickas in löpande fram till 1 oktober 2024 och bedöms efterhand.


Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) har till huvudsaklig uppgift att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige med bibehållen bördighet. Syftet är att utveckla praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga produktionsmetoder.

Stiftelsens inriktning

Stiftelsen ska belysa viktiga framtidsfrågor om effektiv produktion med ansvar för hushållningen av naturresurserna i jord och skog. Stiftelsen ska finansiera forskning kring växtnäringens och kalkningsmedlens miljöpåverkan, och ska finansiera såväl grund- som tillämpad forskning.

Löpande utlysning för finansiering av kostnader relaterade till examensarbeten. Stiftelsens styrelse har beslutat att det från och med 2024 ska vara möjligt att söka finansiering löpande för driftskostnader för examensarbeten. Resultaten från denna typ av projekt kan förväntas vara användbara i framtida större projektansökningar.

Viktiga frågor att arbeta med

  • Mineralgödsel och kalks bidrag till ett hållbart svenskt jord- och skogsbruk.
  • Grödors behov av växtnäring samt gödslingsstrategier (t.ex mängd, tidpunkt, kvalitet).
  • Klimateffekter och markens långsiktiga bördighet (t.ex. kolbalanser och mikronäringsämnen).
  • Långsiktigt bördighetsbevarande och byggande av markens produktionsförmåga.

Anslagens inriktning och disponibla medel

  • Finansieringen i denna utlysning avser driftskostnader för examensarbeten på högskolenivå.
  • Examensarbetena ska genomföras under vetenskaplig handledning.
  • Det går att söka medel löpande, bedömning av ansökningarna görs efterhand.
  • Maxbelopp att söka för projekten är 30 000 kronor.

Mer information.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.