KSLA lämnar förslag till reviderad Livsmedelsstrategi 2.0

Regeringen har bjudit in till att komma med inspel inför formandet av en Livsmedelsstrategi 2.0. KSLA välkomnar regeringens initiativ. Den nuvarande strategin lades fast av Riksdagen 2017 – mycket har hänt sedan dess. De senaste åren har vi upplevt omfattande bränder, pandemi och krig i Europa. Bland annat detta har betydelse för svenskt lantbruk och hela den svenska livsmedelsvärdekedjan.


Det finns ett stort antal frågor att adressera i en svensk livsmedelsstrategi. Från KSLA:s perspektiv vill vi lyfta fram ett antal förslag för att kunna utveckla en hållbar svensk livsmedelsvärdekedja med livskraft och lönsamhet där alla led har förutsättningar att utvecklas.

Våra förslag finns inom följande angelägna områden:

  • Stärkt statlig finansiering av satsningar och forskning/innovation inom klimatområdet.
  • Stärkt satsning på miljömässig, ekonomisk och inte minst social hållbarhet.
  • Åtgärder behövs för att säkerställa kompetensbehovet inom livsmedelskedjan, inte minst för kompetensväxling mitt i livet.
  • Särskilda initiativ för att säkra inhemsk produktion av insatsvaror.
  • Fungerande försörjningsberedskap där staten och näringslivet samverkar.
  • Regelbördan är fortfarande omfattande och det krävs krafttag för att den ska minska.
  • I största utsträckning undvika att använda jordbruksmark för exploatering.

Hela förslaget finns att läsa här.

Jan Fryk
Preses

Peter Normark
Akademisekreterare

Mer information:
Peter Normark, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 072 141 80 54
E-postadress: peter.normark@ksla.se

Till detta pressmeddelande som pdf.

Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…