Nya hedersledamöter i KSLA

Professor emerita Margareta Ihse, Älvsjö, och Tekn.dr Kerstin Niblaeus, Gnesta, har valts till hedersledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 9 november 2023. Båda är sedan tidigare ledamöter i Allmänna avdelningen.


Margareta Ihse är professor emerita vid Stockholms universitet. Hon valdes in 1998 och har varit en mycket aktiv ledamot. Hon är naturvetare med en bred grundutbildning, första professorn i ekologisk geografi, med forskning inriktad på landskapsanalys för inventering, planering och övervakning för att bevara biologisk mångfald i Sverige och Norden. Hon har lagt grunden till det arbetssätt som är naturvårdens viktigaste verktyg för bedömningar vid biodiversitetsbevarande och landskapsanalyser genom sin forskning, undervisning och samverkan med samhället.

Hon har bidragit till KSLA:s arbete på många sätt – som vice preses (2000–2003), ordförande i miljökommittén, ordförande i kommittén för landskapsfrågor och som tidigare ordförande i flera nomineringsgrupper för viktiga priser och belöningar.

Margareta Ihse har genom forskning, information och utbildning gjort unika och bestående insatser för att bevara och uthålligt nyttja biologisk mångfald. Hon har som få andra forskare entusiastiskt och uthålligt arbetat med universitetens tredje uppgift, samverkan med samhället och också fått se sina resultat komma till praktisk tillämpning inom naturvård och samhällsplanering. Hon har varit en ständigt aktiv och framgångsrik ambassadör för flora och fauna inte minst i jordbrukslandskapet.

Hon har också arbetat inom en rad viktiga organisationer med miljö- och naturvårdsfrågor, såväl nationellt som internationellt. Här kan som exempel nämnas styrelserna för ArtDatabanken, Centrum för Tvärvetenskaplig Miljöforskning vid Stockholms universitet (föregångare till Stockholm Resilience Centre), Naturskyddsföreningen, WWF, samt i Svenska IUCN-kommittén, Svenska IIASA-kommittén, Svenska IALE-föreningen (International Association for Landscape Ecology), samt International IALE (vice president) och IUCN (European Sustainable Use Specialist Group).

Margareta Ihse har som utsedd av regeringen haft en lång rad förtroendeuppdrag i styrelser: Skogs- och Jordbrukets Forskningsråd, SAREC, Skogsstyrelsen, Riksbankens jubileumsfond, samt i Nordiska Ministerrådets bedömningskommitté för miljöfrågor. Hennes omfattande kompetens ledde till att hon blev utnämnd av miljöministern att ingå i Vetenskapliga Rådet för biologisk mångfald, där hon bl. a. deltagit i det internationella arbetet med att bidra med vetenskaplig kompetens inför de s.k. COP-förhandlingarna inom Konventionen för biologisk mångfald.


Kerstin Niblaeus är Tekn.dr och har breda, gedigna kunskaper och erfarenheter inom vetenskap, politik, myndighets- och organisationsarbete inom både Sverige, EU och internationellt, vilket har gjort att hon varit och är en mycket efterfrågad person såväl under sin yrkesverksamma tid som efter det att hon avslutade sin anställning på EU:s ministerråd. Hennes arbete har präglats av ett djupt engagemang och hon har under många år varit en av nyckelpersonerna inom KSLA:s verksamhet. Hennes arbete har alltid präglats av engagemang med fokus på vetenskapligt underbyggd kunskap och praktisk erfarenhet och hon har bidragit avsevärt till arbetet inom KSLA under många år.

Hon valdes in i KSLA 1986. Hon är även engagerad i IVA och KVA, där hon blev ledamot 1988 respektive 1991. Hennes ledamotskap i de tre akademierna speglar hennes breda kompetens och hon har tydligt bidragit till samarbetet och kontakterna mellan akademiernas olika kunskapsområden. Under de senaste åren har hon varit KSLA:s självklara kontakt med Regeringskansliet avseende bland annat de skogliga frågorna i Sverige i relation till EU och initierat ett flertal möten med såväl politiker och tjänstemän som representanter från EU. Kerstin Niblaeus har med början 2017 varit ordförande i KSLA:s internationella utskott där akademiens samtliga frågor diskuteras i ett internationellt perspektiv. Dessutom har hon varit KSLA:s representant i UEAA (The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature) under ett flertal år, där hon medverkat vid återkommande möten samt initierat ett flertal skrivelser tillsammans med de övriga europeiska akademierna med fokus bland annat på GMO-frågorna och kriget i Ukraina. 

Utöver engagemanget inom frågor med internationell inriktning samt EU-frågor har Kerstin Niblaeus varit ordförande för Allmänna avdelningen 1989–1992 och akademiens preses under perioden 2012–2015. Hon var djupt engagerad i uppgifterna och initierade under presestiden bland annat akademiens långsiktiga strategiska arbete i kollegiet.


– Våra nya hedersledamöter har bägge med stort engagemang under många år varit drivande i viktiga frågor för de areella näringarna och för KSLA, kommenterar akademiens sekreterare och vd Peter Normark.


Förutom hedersledamöterna valdes dessa nya ledamöter in i akademien på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Professor Katarina Elofsson, Kungsängen, docent Mikael Karlsson, Johanneshov, professor Mikael Klintman, Lund, forskningschef/vice vd Åsa Persson, Stockholm, professor Patrick Svensson, Lund och generaldirektör Håkan Wirtén, Jönköping. Tre internationella ledamöter valdes in: PhD Purabi Bose, Lomma, Sverige, professor Øistein Evensen, Oslo, Norge, och professor Kjell Magnus Norderhaug, Oslo, Norge.

Jordbruksavdelningen: Lantmästare/egenföretagare Kerstin Arnemo, Brunflo, lantmästare/lantbrukare Peter Borring, Skänninge, leg. veterinär Renée Båge, Uppsala, verkställande direktör Jan Ehrensvärd, Tomelilla, och leg. veterinär Virpi Welling, Uppsala.

Skogsavdelningen: Ph D Ekologi Line Djupström, Örsundsbro, enhetschef Klara Helstad, Eskilstuna, jägmästare/doktorand Aleksandra Holmlund, Lidingö, docent Johanna Johansson, Huddinge, vd/koncernchef Ulf Larsson, Sundsvall, och lantmästare/egenföretagare Svarte Swartling, Umeå. En internationell ledamot valdes in: professor Georg Winkel, Remagen, Tyskland.

Mer information:
Peter Normark, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 08-54 54 77 02, mobil: 072-141 80 54
peter.normark@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 543 svenska och 183 utländska ledamöter, totalt 726 ledamöter. Av dessa är 17 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 212:e högtidssammankomst den 28 januari 2024.

Till detta pressmeddelande som pdf.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser…

Nordiska ministerrådet fördjupar det nordiska samarbetet för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

KSLA konstaterar att akademiens pågående arbete i försörjningsberedskapsprogrammet ligger helt i linje med uttalandet.

Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

KSLA utlyser 560 000 kronor för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

9 770 000 kr till stipendier, projekt och publicering senast 15 september

15/9: Dags att lämna in ansökningar om anslag till stipendier, projekt och publicering från KSLA!