Nya ledamöter i KSLA:s Allmänna avdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 9 november 2023 valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 9 i Allmänna avdelningen. De 6 svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Katarina Elofsson, Kungsängen, Mikael Karlsson, Johanneshov, Mikael Klintman, Lund, Åsa Persson, Stockholm, Patrick Svensson, Lund och Håkan Wirtén, Jönköping. Dessutom valdes 3 internationella ledamöter in: Purabi Bose, Lomma, Sverige, Øistein Evensen, Oslo, Norge, och Kjell Magnus Norderhaug, Oslo, Norge.


Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Katarina Elofsson, född 1963, professor vid Södertörns högskola och Århus Universitet i Danmark samt docent vid institutionen för ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon är forskare i miljöekonomi och har unik erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och departementsarbete inom miljöekonomiska analyser av biologisk mångfald, viltförvaltning, klimatåtgärder och vattenkvalitet i Östersjön.

Mikael Karlsson, född 1969, docent i miljövetenskap samt verksamhetsledare för och lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på strategier för hållbar utveckling och han verkar i skärningen mellan människa och natur, vetenskap och politik. Han har flerårig erfarenhet av expert- och myndighetsuppdrag och har tidigare varit ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen.

Mikael Klintman, född 1968, professor vid sociologiska institutionen, Lunds universitet. Han forskar om förutsättningar för människor och organisationer att göra val som minskar belastningar på miljö och hälsa. Hans forskning rör sig inom ett stort antal sektorer, där livsmedelssektorn stått i fokus under senare tid med tonvikt på konsumenter och konsumtion.

Åsa Persson, född 1977, forskningschef och vice vd för Stockholm Environment Institute samt adjungerad professor vid Linköpings universitet. Hon forskar och är expert på kopplingen mellan internationell och nationell politik för hållbar utveckling och klimat. Hon är medlem i KSLA:s forskningsutskott och har nyligen blivit utsedd till ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Patrick Svensson, född 1965, professor i agrarhistoria vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet. Hans forskning berör det förindustriella samhällets ekonomi och övergången till det moderna samhället, framför allt fokuserat på den agrara revolutionens genomförande och dess konsekvenser i Sverige. Han har också väl utvecklade internationella samarbeten och nätverk.

Håkan Wirtén, född 1962, generaldirektör för SMHI. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar med koppling till akademien inom områden som skogsbruk, biologisk mångfald, klimatfrågor men även livsmedelsproduktion, vatten, hav och fiske, energifrågor samt internationella erfarenheter inom dessa områden. Han har tidigare varit generalsekreterare för Världsnaturfonden, WWF.

Purabi Bose, född 1975, indisk medborgare, PhD och universitetslektor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp. Hon forskar på skogspolitik och styrning av markanvändning för ursprungsbefolkning, lokala samhället och kvinnors rätt till skogsmark. Hennes forskning fokuserar på tropiska länder. För att kommunicera sin forskning producerar hon filmer.

Øistein Evensen, född 1959, norsk medborgare, professor vid fakulteten för veterinärmedicin, Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet. Han är även adjungerad professor vid SLU genom KSLA:s Wallenbergprofessur. Tillsammans med SLU och svensk odlingsnäring arbetar han med kontrollprogram för smittsamma sjukdomar och för att förstå risker med smittor mellan odlad och vild fisk.

Kjell Magnus Norderhaug, född 1970, norsk medborgare, professor i marinbiologi vid Institute of Marine Research i Norge. Han forskar på marin biodiversitet i kustbundna ekosystem. Han har lång erfarenhet av miljöövervakning med särskilt fokus på hur ekosystem storskaligt förändras och påverkas av eutrofiering, klimateffekter, föroreningar och olika mänskliga aktiviteter.


Akademiens nya ledamöter kommer att kunna bidra aktivt i KSLA:s roll som brobyggare mellan å ena sidan forskning och vetenskap och å andra sidan samhällsliv och näringsliv. För KSLA är ambitionen att utifrån olika kunskapsbaser stärka förmågan att bidra till strategiska samtal och dialoger om de areella näringarna.


Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Jordbruksavdelningen: Lantmästare/egenföretagare Kerstin Arnemo, Brunflo, lantmästare/lantbrukare Peter Borring, Skänninge, leg. veterinär Renée Båge, Uppsala, verkställande direktör Jan Ehrensvärd, Tomelilla, och leg. veterinär Virpi Welling, Uppsala.

Skogsavdelningen: Ph D Ekologi Line Djupström, Örsundsbro, enhetschef Klara Helstad, Eskilstuna, jägmästare/doktorand Aleksandra Holmlund, Lidingö, docent Johanna Johansson, Huddinge, vd/koncernchef Ulf Larsson, Sundsvall, och lantmästare/egenföretagare Svarte Swartling, Umeå. En internationell ledamot valdes in: professor Georg Winkel, Remagen, Tyskland.

Därutöver valdes två hedersledamöter:
Professor emerita Margareta Ihse, Älvsjö, och Tekn.dr Kerstin Niblaeus, Gnesta, båda hemmahörande i Allmänna avdelningen.

Mer information:

Elin Mellqvist, Allmänna avdelningens sekreterare
Telefon: 08-54 54 77 16, mobil: 070-160 33 04
elin.mellqvist@ksla.se

Peter Normark, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 08-54 54 77 02, mobil: 070-572 50 36
peter.normark@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 539 svenska och 183 utländska ledamöter, totalt 722 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 211:e högtidssammankomst den 28 januari 2024.

Till detta pressmeddelande som pdf.

Högtidssammankomst 2024 / Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…