Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 9 november 2023 valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 7 i Skogsavdelningen. De 6 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Line Djupström, Örsundsbro, Klara Helstad, Eskilstuna, Aleksandra Holmlund, Lidingö, Johanna Johansson, Huddinge, Ulf Larsson, Sundsvall, och Svarte Swartling, Umeå. Dessutom valdes 1 internationell ledamot in: Georg Winkel, Remagen, Tyskland.


Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Line Djupström, född 1977, PhD i Ekologi, och är biträdande programchef Skogsskötsel vid Skogforsk. Hon arbetar med en kombination av ekologi och skogsbruk och hennes forsknings-områden ligger inom naturvårdsbiologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och skogsskötsel för flera mål. Hon arbetar också inom projekt som rör forskningskommunikation där skogen används som plattform för dialog och kunskapsutbyte.

Klara Helstad, född 1977, skoglig doktor i skogsindustriella produktionssystem och chef för enheten Hållbar industri på Energimyndigheten med ansvar för hur svensk industri ska utvecklas med fokus på energi- och klimatmålen. Hon har tidigare arbetat inom Södra-koncernen bland annat som miljöchef och hållbarhetschef.

Aleksandra Holmlund, född 1972, doktorand vid SLU Umeå, som forskar inom ämnet Mechanisms and opportunities for financing forest biodiversity. Hon har genom åren arbetat med biståndssamarbete, skogsstrategi och skogsspårningssystem på IKEA, som konsult inom en rad områden, som skogschef på Skogsägarna Norrskog och som vice VD/COO på GreenGold Group som arbetar med internationella skogsinvesteringar

Johanna Johansson, född 1983, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Södertörns högskola. Hon har snabbt etablerat sig som en auktoritet inom den skogspolitiska forskningen, nationellt och internationellt. Hennes fokus på styrning och förvaltning av naturresurser medför att hon besitter särskilt värdefull kunskap om de areella näringarnas roll i den gröna omställningen.

Ulf Larsson, född 1962, verkställande direktör och koncernchef SCA. Han har länge varit ledande för utvecklingen av Norrlands skogsindustri till fromma för skogsägare och skogsskötseln i en landsdel där investeringar annars under samma tid inte varit framträdande. Han har även bidragit till att SCA är ett ledande företag avseende energiteknik, bioteknik och AI.

Svarte Swartling, född 1960, lantmästare och egen företagare. Han är heltidsskogsbrukare med ca 700 ha skog i Västerbotten och sköter själv plantering, sådd, röjning och förstagallring. Han är mycket intresserad av skogsskötsel, läser forskningsresultat och gör egna försök i sin skog för att förstå skogen och påverka dess dynamiska utveckling. I sin skog tar han emot många studiebesök från såväl Sverige som andra länder.

Georg Winkel, född 1975, tysk medborgare, professor vid Wageningen University, Forest and Nature Conservation Group. Han är en välrenommerad forskare med expertis inom skogs-, bevarande- och markanvändnings och har arbetat i flera länder, särskilt med ett EU-/internationellt politiskt fokus. För närvarande är han ordförande för Forest and Nature Conservation Policy Group, Wageningen University.


Akademiens nya ledamöter kommer att kunna bidra aktivt i KSLA:s roll som brobyggare mellan å ena sidan forskning och vetenskap och å andra sidan samhällsliv och näringsliv. För KSLA är ambitionen att utifrån olika kunskapsbaser stärka förmågan att bidra till strategiska samtal och dialoger om de areella näringarna.


Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Professor Katarina Elofsson, Kungsängen, docent Mikael Karlsson, Johanneshov, professor Mikael Klintman, Lund, forskningschef/vice vd Åsa Persson, Stockholm, professor Patrick Svensson, Lund och generaldirektör Håkan Wirtén, Jönköping. Tre internationella ledamöter valdes in: PhD Purabi Bose, Lomma, Sverige, professor Øistein Evensen, Oslo, Norge, och professor Kjell Magnus Norderhaug, Oslo, Norge.

Jordbruksavdelningen: Lantmästare/egenföretagare Kerstin Arnemo, Brunflo, lantmästare/lantbrukare Peter Borring, Skänninge, leg. veterinär Renée Båge, Uppsala, verkställande direktör Jan Ehrensvärd, Tomelilla, och leg. veterinär Virpi Welling, Uppsala.

Därutöver valdes två hedersledamöter:

Professor emerita Margareta Ihse, Älvsjö, och Tekn.dr Kerstin Niblaeus, Gnesta, båda hemmahörande i Allmänna avdelningen.


Mer information:

Birgitta Naumburg, Skogsavdelningens sekreterare
Telefon: 08-54 54 77 07, mobil: 070-661 14 71
birgitta.naumburg@ksla.se

Peter Normark, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 08-54 54 77 02, mobil: 070-572 50 36
peter.normark@ksla.se


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 543 svenska och 183 utländska ledamöter, totalt 726 ledamöter. Av dessa är 17 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 212:e högtidssammankomst den 28 januari 2024.

Till detta pressmeddelande som pdf.

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!