KSLA har utsett 2024 års pris- och belöningsmottagare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2024 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden.

Priserna och belöningarna delas ut vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2024.


Akademiens A.W. Bergstenpris

delas ut till person som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrikt undervisande eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren.

Docent, veterinärmedicine doktor Göran Dalin, Knivsta, för hans förmåga att under decennier föra ut vetenskap och forskning om husdjuren vidare till praktiken i kliniker, lantbruk och hem. Göran Dalin har genom sin förmåga att kommunicera nått ut med dessa frågor till en bredare publik.


Akademiens S. O. Berg- och Fajer Fajerssonpris

delas ut som belöning för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnäringslära eller till växtförädlings-/kvalitetsforskning.

Till växtförädlingschef, agronomie doktor Annette Olesen, Dronningmølle, Danmark, som har satt svensk växtförädling på världskartan. Annette Olesen har bidragit till utvecklingen av svensk växtförädling och framtagning av nya växtsorter till stor nytta för svenskt lantbruk.


Akademiens Bertebospris

är ett internationellt vetenskapligt pris som delas ut till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.

Till professor Ingrid Undeland och docent Mehdi Abdollahi, Mölndal, och Avdelningen för livsmedelsvetenskap, institutionen för Life Sciences, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för deras bidrag till ett än mer hållbart nyttjande av fisk och skaldjur med mindre svinn.


Akademiens kulturpris till Renborgs minne

delas ut till person som i ett brett landsbygdsperspektiv har bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning.

Till cirkusdirektör Trolle Rhodin, Malmö, som för den urgamla cirkuskonsten in i vår tidsålder. Han synliggör de svenska resande cirkusfamiljernas långa historia – ett levande kulturarv, med landsbygdsturnéer sedan hundra år och numera etablerad inom den konstnärliga högskolan.


Akademiens Guldmedalj

delas ut för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält.

Till professor, agronomie doktor Ulf Emanuelson, Uppsala, för hans viktiga bidrag till forskningen inom veterinärmedicinsk epidemiologi vilken lägger grunden till friskare djur. Ulf Emanuelsons tvärvetenskapliga forskning av hög kvalitet har betytt mycket för att främja god djurhälsa och djurvälfärd både i Sverige och internationellt.


Akademiens Silvermedalj

delas ut till person som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna.

Till ekonomiagronom och tidigare VD Mats Pettersson, Hemse, för hans initiativ och drivkraft i utvecklingen av Gotland Grönt Centrum. Han är en outtröttlig främjare och inspiratör inom de gröna näringarna och har ökat intresset för öns naturbruksutbildningar, och därvid fått nya ungdomar att engagera sig som företagare.


Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

delas ut till person som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet.

Till filosofie doktor Christopher Malefors, Uppsala, för avhandlingen Food waste reduction in the public catering sector. Han har studerat hur matsvinn kan minskas med mätning som grund. Arbetet har stor relevans för ett mer hållbart livsmedelssystem.


Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

delas ut till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola.

Till filosofie doktor Elisabet Bohlin, Umeå, som med studentaktiva metoder och nya digitala tillämpningar i sin undervisning väckt stort intresse för skogsekologi. Hennes undervisning skapar goda förutsättningar till reflektion och fördjupad inlärning för att väcka intresse för den svenska skogen.


Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

delas ut till person som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation.

Till vetenskapsjournalist, agronom Lennart Wikström, Klågerup, som, med kritiskt granskande och stort kunnande och engagemang, sammanfattat och förädlat angelägen forskning med relevans för de areella näringarna. Genom sitt sätt att kommunicera har han nått ut till både yrkesfolk och allmänhet. Han är mycket skicklig som moderator och utbildare såväl inom som utom de areella näringarna.


Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

delas ut till person som gjort framstående insatser inom skogs- och jordbruksforskningens tjänst.

Till biomedicinsk analytiker Lise-Lotte Fernström, Knivsta, som i mer än 20 år medverkat till att kvalificerad forskning och undervisning inom livsmedelssäkerhet kunnat genomföras till gagn för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.


Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare

delas ut till person som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett positivt sätt har bidragit till utvecklingen på landsbygden.

Till agronom Karin Granström, Karlstad, för hennes arbete som husdjursrådgivare, som präglas av bred kunskap och god förmåga att engagera olika aktörer för att utveckla landsbygden och dess företagare i nya banor.


Anders Elofsons Medalj

delas ut ur stiftelsen Anders Elofsons fond till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information, eller praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders Elofson närmast: betes- och vallfrågor, fröodling samt frökontroll rörande vallväxter. (Priset beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons fond.)

Till veterinär Kristina Åkermo, Oviken, Jämtland, för hennes design och genomförande av företaget Oviken Ost, en framgångssaga från odling av vallen, uppfödning och skötsel av mjölkfåren till mjölkens förädling till prisbelönta ostar.


Fullständig motivering finns under respektive pris, följ länkarna ovan.

Till detta pressmeddelande som pdf.

Alla priser och belöningar.

Mer information:
Lena Ingvarsson, akademiens vice preses, ordförande i KSLA:s Pris- och Belöningsnämnd
Telefon: 070-284 02 23
E-postadress: vicepreses@ksla.se

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.