Akademisammankomst; FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030

Akademisammankomst

Akademisammankomst; FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030 Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030

Utmaningar och möjligheter för de gröna näringarna

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling den 25 september 2015 kom ledare från alla världens länder överens om en ny, ambitiös agenda för att uppnå en mer hållbar utveckling fram till 2030. De 17 globala hållbarhetsmålen, med 169 delmål, innebär ett heltäckande ramverk – Agenda 2030 – för att tackla mänsklighetens stora utmaningar men också visa på våra möjligheter till en bättre tillvaro. Det handlar om att utrota fattigdom och hunger, att säkerställa tillgång till hälsa, energi, vatten och sanitet, att hejda klimatförändringar och negativ påverkan på biodiversitet, att skapa hållbara och attraktiva städer, en rättvis handel och hållbara konsumtionsmönster. Agendan lyfter också fram fred och säkerhet liksom behovet av väl fungerande institutioner och bred samverkan.

De gröna näringarna har en stark ställning inom Agenda 2030. Dels finns ett direkt mål – Mål 2 – som anger att all hunger ska vara utrotad år 2030. Men eftersom en viktig princip är att målen i hela agendan är sammanlänkade så framgår det också tydligt att jord- och skogsbruk spelar en viktig roll för samtliga mål. Det är näringar som ofta utgör grunden för att andra mål ska kunna uppnås men som också direkt eller indirekt kan påverka andra mål negativt, genom t.ex. resursanvändning och föroreningsproblematik. Det finns därför också direkta kopplingar till handel, hållbar konsumtion och en rad andra socio-ekonomiska dimensioner.

Sammankomsten kommer att inledas med en övergripande presentation av Agenda 2030 och hur de gröna näringarna på olika sätt är sammanlänkade med hållbarhetsmålen. Vidare diskuteras vilken roll handel med jordbruksprodukter har och vilka möjligheter och utmaningar som finns i detta sammanhang. Det pågående arbetet med en ny, svensk livsmedelsstrategi och hur denna kan kopplas till Agenda 2030 kommer också att belysas. Här handlar det om allt från grön omställning, innovation och förvaltning, till internationell samverkan och handel.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…