Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

Seminarium

Kommittén för lantbrukets klimatanpassning (KLIMA) bjuder in till ett öppet seminarium om klimatanpassning av djurproduktion.

Ett förändrat klimat påverkar både djur och de som arbetar med djur. Samtidigt fortsätter storleksrationaliseringen inom lantbruket och klimatanpassningen sammanfaller med förändringar kopplade till besättningsstorlek. Politiska och klimatmässiga förändringar är inte oberoende av varandra. För företagaren kan politiska förändringar mildra eller stärka effekten av klimatförändringar.

I detta seminarium vill vi ge konkreta exempel på hur djurhållningen anpassas till ett förändrat klimat. Vi vill bidra till diskussionen om hur vi bäst tillvaratar potentialen i svensk djurproduktion och hur vi får till stånd de anpassningsåtgärder som behövs.

Vi vill också medverka till att handlingsplaner och klimatanpassningsverktyg som myndigheter och andra organisationer inom sektorn arbetar fram kommer till användning och diskutera ytterligare behov av sådana verktyg och planering på kort och lång sikt.

Mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.