Att göra risker till möjligheter!

Seminarium

Att göra risker till möjligheter! Mer information

Att göra risker till möjligheter!

Att vara lantbruksföretagare innebär att hantera en mångfacetterad och komplex verksamhet. Livsmedel och energi är produkter som i ett globalt perspektiv har en ökad efterfrågan. Som lantbruksföretagare känns det meningsfullt att tillgodose kundernas behov av mat, smakupplevelser och trygga livsmedel.

Dock är det tydligt att riskerna i lantbruksföretagandet har ökat. Det handlar om olika typer av risker, vilka företagaren behöver förhålla sig till och hantera för att utveckla det egna företaget. Riskerna går igenom alla delarna av företaget och kan exemplifieras som väderrisk, biologisk risk (skadegörare-sjukdomar), klimatrisk, teknisk risk, personalrisk, myndighetsrisk, social risk, ledningsrisk, ränterisk, skuldsättningsrisk, lönsamhetsrisk, politisk risk och marknadsrisk, m.m. Verksamheten pågår kontinuerligt och de olika riskerna skall hanteras samtidigt som en produktionsprocess pågår, med ständigt växande växter, eller djurmaterial. Utvecklingen går mot att riskerna i allt större utsträckning landar hos lantbruksföretagen. Produktionsrisken ligger redan där, marknadsrisken har utvecklats mot att allt oftare landa hos lantbruksföretagen.

Syftet med detta seminarium är att ur ett möjlighetsorienterat perspektiv, belysa den ökande riskexponeringen för den enskilde lantbrukaren. Fokus är på den enskilde lantbruksföretagarens situation, hur ser riskbilden ut? Vilka verktyg finns tillgängliga? Hur kan företagaren hantera riskerna så att den blir en framgång? Vi kommer att belysa den totala riskbilden för företagaren och hur de ska hanteras. Vi kommer också att diskutera strategiska åtgärder och utvecklingsområden på kort och lång sikt för att hantera risker.

Program

Moderator: Åsa Odell, lantmästare

9.30 Samling, registrering och kaffe/te
9.50 Välkommen
Magnus J Stark, KSLA och Dave Servin, koordinator Partnerskap Alnarp
10.00 Inledning
Åsa Odell, lantmästare
10.10 Hur har vi hanterat den sammanlagda risken i företaget för att kunna utvecklas och bli framgångsrik?
Två lantbruksföretagare berättar om vilka risker de har haft att hantera i sina företag, och vilka strategier de har haft för att hantera dessa.
  Gert Göransson, Högryds gård
Tvååker Halland, mjölkföretag med 240 kor, (Årets företagare i Varbergs kommun)
  Lars Öhman, Stavlösa gård
Ett spannmålsföretag på Östgötaslätten med odling, skörd, torkning av foderspannmål, brödsäd, oljeväxter och utsäde.
11.40 Vad kan jordbruket lära från grönsaksnäringen?
Lars Wall Persson, Ellenholm & Vadensjö, Skåne.
Företaget med tre delar. Klassikt lantbruk med jordbruksgrödor som raps, höstvete och sockerbetor.  Del två består av grönsaksodling och del tre grönsakspackeriet.
12.15 Lunch
13.00 Hur ser den totala risksituationen ut för lantbruksföretagaren och finns det en koppling till gårdsekonomin?
Carl Johan Lagerkvist, professor, institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
13.30  Strategi för riskhantering som framgångfaktor. Hur gör man i Danmark?Helhetsorienterad riskstyrning. Ett utvecklat redskap för att bedöma och hantera risk i lantbruksföretaget.
Michael Friis Pedersen, Erhvervs PhD studerende, cand.oecon.agro, Økonomi & Virksomhedsledelse, Videncentret for Landbrug
14.30 Slutdiskussion med panel och deltagare
15.30 Avslutning med kaffe

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…