Att möta ett kunskapssamhälle i förändring

Seminarium

Samhället står inför stora förändringar – bl.a. klimatmässiga, sociala och tekniska. Vår stora utmaning är att utveckla den gröna sektorn så den långsiktigt och hållbart kan försörja en växande befolkning. Den allt snabbare digitaliseringen, artificiell intelligens m.m. ger möjligheter också för utvecklingen av de gröna näringarna. Mycket har redan skett och förändringarna sker allt fortare. Enorma mängder av information samlas in, samtidigt som glappet mellan känd och tillämpad kunskap riskerar att öka.

En stor utmaning för organisationer och företag är att anpassa informationen och möta företagare, anställda och olika grupper av allmänheten som har mycket olika förutsättningar och behov. Vår inledande föreläsare Fredrik Ljungdell kallar sig IT-revolutionär. Han säger bl.a. ”I grund och botten ger artificiell intelligens, ”machine learning” och ”deep learning”, företag möjligheten att bättre förutse och förstå sina kunders behov och därefter anpassa och skapa nya erbjudanden och arbetssätt. Nyttan som finns att hämta är enorm och helt branschoberoende.”

Seminariet ska ur olika perspektiv belysa hur digitaliseringen påverkar dagens och framtidens samhälle och vad som händer inom den gröna sektorn. Seminariet ska initiera en diskussion om hur vi som enskilda organisationer/företag och framför allt i samverkan, kan utnyttja digitaliseringen för att effektivisera utvecklingen av den gröna sektorn. Skapandet av mötesplatser för långsiktig samverkan är ett viktigt resultat av seminariet.

Seminariet vänder sig särskilt till personer som är arbetar med kunskapsöverföring, men alla intresserade är välkomna.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.