Att möta ett kunskapssamhälle i förändring

Seminarium

Samhället står inför stora förändringar – bl.a. klimatmässiga, sociala och tekniska. Vår stora utmaning är att utveckla den gröna sektorn så den långsiktigt och hållbart kan försörja en växande befolkning. Den allt snabbare digitaliseringen, artificiell intelligens m.m. ger möjligheter också för utvecklingen av de gröna näringarna. Mycket har redan skett och förändringarna sker allt fortare. Enorma mängder av information samlas in, samtidigt som glappet mellan känd och tillämpad kunskap riskerar att öka.

En stor utmaning för organisationer och företag är att anpassa informationen och möta företagare, anställda och olika grupper av allmänheten som har mycket olika förutsättningar och behov. Vår inledande föreläsare Fredrik Ljungdell kallar sig IT-revolutionär. Han säger bl.a. ”I grund och botten ger artificiell intelligens, ”machine learning” och ”deep learning”, företag möjligheten att bättre förutse och förstå sina kunders behov och därefter anpassa och skapa nya erbjudanden och arbetssätt. Nyttan som finns att hämta är enorm och helt branschoberoende.”

Seminariet ska ur olika perspektiv belysa hur digitaliseringen påverkar dagens och framtidens samhälle och vad som händer inom den gröna sektorn. Seminariet ska initiera en diskussion om hur vi som enskilda organisationer/företag och framför allt i samverkan, kan utnyttja digitaliseringen för att effektivisera utvecklingen av den gröna sektorn. Skapandet av mötesplatser för långsiktig samverkan är ett viktigt resultat av seminariet.

Seminariet vänder sig särskilt till personer som är arbetar med kunskapsöverföring, men alla intresserade är välkomna.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 

 

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…