Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna

Akademisammankomst

Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna

De gröna näringarna behöver utveckla sin konkurrenskraft både på kort och på lång sikt. Då är det nödvändigt att öka attraktionskraftskraften i näringarna, att tillfredsställa deras kompetensbehov och att skapa ett lämpligt utbildningsutbud på olika nivåer. Många aktörer arbetar med frågeställ-ningarna, var och en på sitt håll, men eftersom frågorna ofta är komplexa och måste lösas utifrån olika perspektiv krävs en bättre samordning.

KSLA:s Allmänna avdelning har under ett knappt år samlat en arbetsgrupp med representanter från LRF, SLU, Hushållningssällskapet, Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket, KSLA:s Framtidsprojekt, Naturbruksskolornas Förening och KSLA. Gruppen har tillsammans analyserat aktuella frågor och försökt ta fram gemensamma aktiviteter kring den aktuella sammankomstens tema. Gruppen har i sitt arbete inte inkluderat skogsbruket, då dess kompetensfrågor har behandlats inom en kommitté vid Skogsavdelningen. De två grupperingarna överlappar dock.

Syftet med denna sammankomst är främst att lyfta frågorna, att ge tillfälle för nya inspel och tillsammans lägga grunden för fortsatt arbete i gruppen. Avsikten är att arbeta vidare och återkomma med seminarier och andra aktiviteter med KSLA som plattform.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.