Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna

Workshop

Aktionsplanen för Östersjön, ”Baltic Sea Action Plan” (BSAP), undertecknades 2007 av alla Östersjöns kuststater. Planen kräver omfattande åtgärder för minskad belastning med näringsämnen där målet är att nå en näringsstatus motsvarande den som rådde under tidigt 1950-tal. Sveriges åtgärdsprogram är ambitiöst och kommer att medföra betydande samhällskostnader.

Kunskapen om åtgärdernas konsekvenser är ofullständig och det finns frågetecken kring effektiviteten. Dessutom ifrågasätts om de åtgärder som föreslås verkligen är tillräckliga eller tvärtom rentav onödigt kraftfulla för att nå målet. Alla modellberäkningar av Östersjöns tillstånd och framtagandet av de olika ländernas beting innehåller osäkerheter. Hur påverkar sådana osäkerheter politiska beslut och utformningen av åtgärdsprogrammen? Finns det en motsättning mellan åtgärder för att förbättra kustzonen enligt vattendirektivets krav och åtgärder avsedda att förbättra Östersjön enligt BSAP:s ? Kan arbetet läggas upp så att säkrare och mer kostnadseffektiva åtgärder genomförs först, eller är tidramen så snäv att alla fronter måste angripas samtidigt?

Workshopen ska diskutera dessa frågor och bland annat försöka ge svar på om de föreslagna åtgärderna erbjuder någon möjlighet att nå de mål som satts för minskad näringsbelastning i Östersjön. Är BSAP:s fördelning av minskningsåtagandena ekonomiskt rimlig? Bör alternativa eller kompletterande åtgärder övervägas?

Vid detta möte vill vi vetenskapligt lyfta fram det som hittills gjorts inom BSAP, vad vi vet idag, om var osäkerheterna finns i metoder och analyser och inom vilka områden vi behöver mer kunskap för att komma snabbare framåt i arbetet.

Arbetet för en friskare Östersjö har pågått i decennier och vi tror att det är viktigt att bredda diskussionerna. Därför bjuder vi in forskare, uppdragsgivare för forskning, tjänstemän och förtroendevalda vid myndigheter, organisationer och departement till denna workshop.

Program

Moderator: Fredrik Hannerz

08.30  Samling med kaffe

09.00  Inledning
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA

09.10  BSAP, hur går processen vidare
Ida Reutersvärd, Sveriges Hea of Delegation vid Helcom

09.40  Är BSAP alltför pessimistisk – vad indikerar massbalansmodellerna?
Andreas Bryhn, Uppsala universitet

10.25  Kort paus med kaffe och frukt

10.40  Behövs fler modeller av Östersjöns eutrofiering?
Markus Meier, SMHI och Stockholms universitet

11.45  Paneldiskussion om modeller som beslutsstöd för HELCOM
Moderator Fredrik Hannerz, Miljödepartementet

12.10  Lunch i Oscars källare i huset

13.10  Kan vi lita på belastningssiffrorna  för Östersjön?
Håkan Staaf, Naturvårdsverket

13.55  Ger kväverening bättre vattenkvalitet i Östersjön?
Ulf Larsson, Stockholms universitet.

14.40  Kaffe

15.10  Hur effektivt är BSAP? Ett ekonomiskt perspektiv
Ing-Marie Gren, SLU

15.55  Har vi styrmedlen att genomdriva BSAP? Vilken roll spelar EU-direktiven?
Lena Gipperth, Göteborgs universitet

16.40  Sammanfattning och slutsatser

17.00  Seminariet avslutas


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…