Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna

Workshop

Aktionsplanen för Östersjön, ”Baltic Sea Action Plan” (BSAP), undertecknades 2007 av alla Östersjöns kuststater. Planen kräver omfattande åtgärder för minskad belastning med näringsämnen där målet är att nå en näringsstatus motsvarande den som rådde under tidigt 1950-tal. Sveriges åtgärdsprogram är ambitiöst och kommer att medföra betydande samhällskostnader.

Kunskapen om åtgärdernas konsekvenser är ofullständig och det finns frågetecken kring effektiviteten. Dessutom ifrågasätts om de åtgärder som föreslås verkligen är tillräckliga eller tvärtom rentav onödigt kraftfulla för att nå målet. Alla modellberäkningar av Östersjöns tillstånd och framtagandet av de olika ländernas beting innehåller osäkerheter. Hur påverkar sådana osäkerheter politiska beslut och utformningen av åtgärdsprogrammen? Finns det en motsättning mellan åtgärder för att förbättra kustzonen enligt vattendirektivets krav och åtgärder avsedda att förbättra Östersjön enligt BSAP:s ? Kan arbetet läggas upp så att säkrare och mer kostnadseffektiva åtgärder genomförs först, eller är tidramen så snäv att alla fronter måste angripas samtidigt?

Workshopen ska diskutera dessa frågor och bland annat försöka ge svar på om de föreslagna åtgärderna erbjuder någon möjlighet att nå de mål som satts för minskad näringsbelastning i Östersjön. Är BSAP:s fördelning av minskningsåtagandena ekonomiskt rimlig? Bör alternativa eller kompletterande åtgärder övervägas?

Vid detta möte vill vi vetenskapligt lyfta fram det som hittills gjorts inom BSAP, vad vi vet idag, om var osäkerheterna finns i metoder och analyser och inom vilka områden vi behöver mer kunskap för att komma snabbare framåt i arbetet.

Arbetet för en friskare Östersjö har pågått i decennier och vi tror att det är viktigt att bredda diskussionerna. Därför bjuder vi in forskare, uppdragsgivare för forskning, tjänstemän och förtroendevalda vid myndigheter, organisationer och departement till denna workshop.

Program

Moderator: Fredrik Hannerz

08.30  Samling med kaffe

09.00  Inledning
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA

09.10  BSAP, hur går processen vidare
Ida Reutersvärd, Sveriges Hea of Delegation vid Helcom

09.40  Är BSAP alltför pessimistisk – vad indikerar massbalansmodellerna?
Andreas Bryhn, Uppsala universitet

10.25  Kort paus med kaffe och frukt

10.40  Behövs fler modeller av Östersjöns eutrofiering?
Markus Meier, SMHI och Stockholms universitet

11.45  Paneldiskussion om modeller som beslutsstöd för HELCOM
Moderator Fredrik Hannerz, Miljödepartementet

12.10  Lunch i Oscars källare i huset

13.10  Kan vi lita på belastningssiffrorna  för Östersjön?
Håkan Staaf, Naturvårdsverket

13.55  Ger kväverening bättre vattenkvalitet i Östersjön?
Ulf Larsson, Stockholms universitet.

14.40  Kaffe

15.10  Hur effektivt är BSAP? Ett ekonomiskt perspektiv
Ing-Marie Gren, SLU

15.55  Har vi styrmedlen att genomdriva BSAP? Vilken roll spelar EU-direktiven?
Lena Gipperth, Göteborgs universitet

16.40  Sammanfattning och slutsatser

17.00  Seminariet avslutas


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…