Bättre träd med förädling och modern genteknik

Seminarium

Bättre träd med förädling och modern genteknik Mer information
Mer information

Bättre träd med förädling och modern genteknik

I ett globalt perspektiv ökar efterfrågan på skogsråvara hela tiden och kommer troligen att fortsätta göra så under överskådlig framtid. Framgent ska skogen inte bara möta en växande befolknings efterfrågan på pappersmassa och sågtimmer utan också ge ett allt större bidrag till bioenergi, biodrivmedel och nya material som ersätter plast, stål, betong, etc. På grund av behovet av mark för livsmedelsproduktion så kommer troligen inte mer mark att bli tillgänglig för skogsproduktion. För att kunna möta den ökade efterfrågan kommer vi istället att bli tvingade att producera mer skog på samma eller mindre areal än idag om ytterligare mark tas i anspråk för annat än skogs-produktion. Förhoppningsvis kan växtförädling och bioteknik aktivt bidra till att lösa denna problematik.

Vid seminariet presenteras hur arbetet med skogsträdsförädling bedrivs idag och vilka vinster som uppnåtts men också vilka nya tekniker som finns tillgängliga nu och i framtiden för att snabbare erhålla förädlingsvinster. En annan aspekt som kommer att tas upp är hur vi ska ställa oss till eventuella risker med en utökad användning av förädlat material framställt med såväl traditionella som nya tekniker.

Välkommen!

Program

Moderator: Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog AB

13.00 Välkomsthälsning
Moderator Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog AB
13.10 Det svenska trädförädlingprogrammet
Bengt Andersson, professor, Skogforsk
13.35  Högförädlade plantor from somatisk embryogenes
Sara von Arnold, professor, SLU
14.00 Skogsbioteknikens möjligheter för framtida förädling
Ove Nilsson, professor, SLU
14.25 Kaffe 
15.00 Korta reflektioner
Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen
Stefan Jansson, professor, Umeå universitet
15.25  Diskussion – hur kommer framtidens trädförädling och användningen av förädlade träd att se ut? 
16.00 Avslutning 

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…