Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram?

Akademisammankomst

Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram? Mer information

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Behöver vi i Sverige ett nationellt skogsprogram?

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie av ett nationellt skogs-program för Sverige. Den ska dels innehålla en process för framtagandet av ett skogsprogram, dels förslag på element som kan ingå i ett sådant program.

Programtanken är inte ny men har ändå legat vid sidan av den traditionella skogspolitiken. När den nu aktualiseras av regeringen görs detta både mot bakgrunden av att det internationella samfundet framhållit vikten av nationella skogsprogram, så kallade National Forest Programmes (NFP), och insikten om att den svenska skogsresursen och den viktiga skogssektorn kan behöva en vidare politisk behandling än den traditionella skogspolitiken. Denna bredare ansats manifesteras bl.a. i regeringens vision om Skogsriket. I vårt grannland Finland har olika former av nationella skogs-program tillämpats i många år.

Skogsavdelningen ställer frågan: Behöver Sverige ett nationellt skogsprogram? Som underlag för en diskussion får vi lyssna till tre föreläsare: Projektledare Svante Claesson vid Skogsstyrelsen presenterar regeringsuppdraget, forstrådet Marja Kokkonen vid finska jord- och skogsbruks-ministeriet berättar om det finska skogsprogrammet och belyser erfarenheter från det och politiskt sakkunnig Charlotta Eriksson vid Landsbygdsdepartementet kommenterar hur regeringen resonerar idag. Vi får också lyssna till fyra svenska skogsintressenter som ger sin syn på ämnet.

 

Hela programmet finns i ovanstående PDF-inbjudan.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…