Behovet av forskning om den svenska skogen i ett förändrat klimat

Akademisammankomst

Behovet av forskning om den svenska skogen i ett förändrat klimat Mer information
Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Behovet av forskning om den svenska skogen i ett förändrat klimat

Det är numera vetenskapligt väl säkerställt att klimatet förändras genom den globala uppvärmningen. Samhället står inför enorma utmaningar både vad gäller att minska klimatpåverkan och att anpassa oss och vår omgivning till ett förändrat klimat. Global uppvärmning är genom sin bredd och komplexitet ett problem som i allt högre grad kommer att påverka samhällets alla sektorer. Det är ett problem av både tvärsektoriell och tvärdisciplinär natur vad gäller orsaker och lösningar, vilket ställer saken ytterligare på sin spets.

Förutsättningarna för skogsbruket kommer också att ändras genom den globala uppvärmningen. Det blir varmare, vegetationsperioden och nederbördsregimerna kommer att ändras. Nya arter/provenienser av skogsträd inte bara kan bli möjliga att odla utan på sikt kanske till och med bli viktiga ersättare till dagens trädslagsval. Nya skadegörare kan komma att uppträda osv. Forskning ger underlag att förutsäga vad som kommer hända respektive vad som bör göras för att mildra riskerna. Det inkluderar också viktiga framtidssatsningar i forskning vad gäller skogsskötsel, skogsträdsförädling, trädslagsförsök m.m.

Syftet med skogsavdelningens överläggning om den svenska skogen och ett förändrat klimat är att utifrån dagens kunskapsläge försöka identifiera några särskilt viktiga kunskapsluckor och därmed områden som har hög angelägenhet för fortsatt forskning.