Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet

Seminarium

Se filminspelning här:
Del 1
Del 2

Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet

Bioekonomin möjliggör förbättrad försörjningstrygghet genom nya affärsmodeller för utveckling av Sveriges skogs- och lantbruk. Utvecklingen av nya affärsmodeller bygger på förståelse för drivkrafter inom politiken, näringen och i samhället, samt en förståelse för behoven längs värdekedjan. Strategier för att öka marknadsandelarna för biobaserade produkter behöver utgå från omvärldsanalys för att få insikter i hur drivkrafter och behov förändras i en framväxande bioekonomi.

Under seminariet kommer vi att diskutera hur de mest lönsamma alternativen ser ut, i ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv. Vi får också en inblick i hur man i Danmark utformar strategier för ökad jordbruksproduktion med minskad negativ miljöpåverkan; nya produkter ska tas fram för nya marknader, men inte på bekostnad av matproduktionen.

Idag diskuteras en rad alternativa användningsområden för biomassa från jord- och skog. I detta seminarium lyfter vi:

  • Hur utvecklas den politiska agendan?
  • Vad är spekulationer, vad är önskvärt, och vad är realitet för olika aktörer? Hur kan förädlingen till nya produkter och råvaror integreras i dagens produktion?
  • Hur kan vi finna och utveckla samverkan och synergier? Hur kan olika produktionsprocesser vara komplementära snarare än konkurrerande?
  • Hur kan utvecklingen av olika styrmedel, stöd och bidrag komma att se ut? Vilka behov finns och hur styr vi ditåt på effektivaste sätt? Utvecklingsstöd, forskning m.m.

Syftet med seminariet är att belysa bioekonomin som en möjlig väg mot ökad försörjningstrygghet vad gäller livsmedel och svensk industri i allmänhet. Utgångspunkten är råvaruproduktionen inom jordbruket, men vi gör också kopplingen till skogsbruket och avfallshantering.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…