Blue mussel farming in the Baltic Sea

Webinar

Only for invited participants. The potential for blue mussel farming in the Baltic Sea, for the purpose of reducing eutrophication, is a topic where different stakeholders have diverging opinions. In part, the difference in opinion may be due to the fact that different stakeholders value the environmental, economic and social dimensions of sustainability with mussel farming differently.


Blue mussel farming in the Baltic Sea Mer information
Mer information

SLU, in collaboration with the Committee on Baltic Sea Issues within the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, has arranged this round table of Swedish stakeholders with a range of viewpoints about blue mussel farming in the Baltic. The group includes entrepreneurs, academics, NGOs and municipal government representatives. We believe that everyone at the round table shares a vision for a healthy Baltic Sea ecosystem but have valid differences of opinion about the sustainability of blue mussel farming.

We hope that by sharing viewpoints on environmental, social and economic aspects, it will be possible to move towards a more holistic and shared understanding of the potential benefits and risks of blue mussel farming, thereby contributing to a more sustainable Baltic Sea.

Programme to the right.

Please note that this meeting is only for invited participants.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…