CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi

Workshop

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

Den europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik har genom åren i hög grad påverkat utvecklingen av det europeiska jordbruket. Europa gick från att vara en svältande kontinent efter andra världskriget till att bli en kontinent med betydande överskott några decennier senare.

Den stora utmaningen nu är att gå från ett samhälle byggt på fossil energi till ett samhälle byggt på förnyelsebara råvaror använda i cirkulära system. De areella näringarna, i första hand skogsbruket, men även jordbruket har en viktig roll att spela. EU har påbörjat arbetet med att skapa en politik för utvecklingen av en bioekonomi. Men detta arbete är ännu i sin linda. Kan jordbrukspolitiken på nytt bli en starkt pådrivande faktor för en önskad utveckling? Eller är den snarare ett hinder, eller kanske utan betydelse?

Den 26 november genomför kommittén för Grön Ekonomi vid KSLA en workshop med särskilt inbjudna deltagare under rubriken: CAP, en möjlighet att utveckla en bioekonomi – eller ett hinder?

För mer information och program, se PDF-inbjudan ovan.


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…