De gröna frågorna i årets forskningsproposition

Seminarium

De gröna frågorna i årets forskningsproposition Mer information
Mer information

Se filminspelning här!

De gröna frågorna i årets forskningsproposition

Inför årets forskningsproposition lämnade KSLA ett inspel på motsvarande sätt som akademien gjort inför tidigare forskningspropositioner. KSLA pekade på den centrala roll som de gröna näringarna har för att möta utmaningar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, nationellt såväl som globalt, och att detta bör komma till uttryck i ökade satsningar på forskning, innovation och utbildning för de gröna näringarna.

Regeringen avser att lägga fram sin forskningspolitiska proposition under november månad med förslag på detta område för de närmaste åren. Vid seminariet kommer statssekreterare Elisabeth Backteman att presentera de delar av propositionen som har bäring på de gröna näringarnas utveckling och mer specifikt de kopplingar som finns till livsmedelsstrategin, det nationella skogsprogrammet och klimatavtalet. Efter kommentarer till propositionens innehåll från Formas, SLU och berörda intressenter inom den gröna sektorn kommer tillfälle att ges till en diskussion om propositionen och dess implementering.

Varmt välkomna till ett intressant och framåtsyftande seminarium!

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…