De gröna frågorna i årets forskningsproposition

Seminarium

De gröna frågorna i årets forskningsproposition Mer information
Mer information

Se filminspelning här!

De gröna frågorna i årets forskningsproposition

Inför årets forskningsproposition lämnade KSLA ett inspel på motsvarande sätt som akademien gjort inför tidigare forskningspropositioner. KSLA pekade på den centrala roll som de gröna näringarna har för att möta utmaningar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, nationellt såväl som globalt, och att detta bör komma till uttryck i ökade satsningar på forskning, innovation och utbildning för de gröna näringarna.

Regeringen avser att lägga fram sin forskningspolitiska proposition under november månad med förslag på detta område för de närmaste åren. Vid seminariet kommer statssekreterare Elisabeth Backteman att presentera de delar av propositionen som har bäring på de gröna näringarnas utveckling och mer specifikt de kopplingar som finns till livsmedelsstrategin, det nationella skogsprogrammet och klimatavtalet. Efter kommentarer till propositionens innehåll från Formas, SLU och berörda intressenter inom den gröna sektorn kommer tillfälle att ges till en diskussion om propositionen och dess implementering.

Varmt välkomna till ett intressant och framåtsyftande seminarium!

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.