Hur vill du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas?

Workshop

Hur vill du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Hur vill du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas?

Sveriges lantbruksföretag är utsatt för stor konkurrens inom livsmedelsbranschen vilket medfört outnyttjade arealer på grund av bristande lönsamhet. Nu växer nya samhällsbehov fram som skulle kunna ge lönsam produktion av biomassa, recirkulering av växtnäring och värdeskapande processer med restprodukter.

En stärkt småskalig bioenergiverksamhet är ett steg framåt för lantbrukets och samhällets utveckling. Nästa steg kan leda in på många nya marknader genom produktion av bioråvaror till en mängd olika användningsområden.

Inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt kartlägger vi nu forskningsläget för den småskaliga bioenergibranschen.

Samtidigt startar en dialog för att gemensamt forma en forskningsstrategi som ska leda till en mer konkurrenskraftig och samordnad småskalig bioenergibransch.

I förlängningen ska en gemensam inriktning för forskning och innovation (FoI) leda till lönsamt företagande på landsbygden där biomassa till samhällets många olika behov kan tillgodoses.

Vi som organiserar arbetet är:

Susanne Paulrud
susanne.paulrud@sp.se tel 010-516 59 05
Projektledare och forskare, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, (projektägare)

Cecilia Wahlberg Roslund
cecilia.wahlberg@hush.se tel 070-397 09 99
Landsbygds- och affärsutvecklare, Hushållningssällskapet

Daniel Ingman
daniel.ingman@lrf.se tel 073-021 8833
Marknadsutvecklare, LRF

Ann Segerborg-Fick
ann.Segerborg-Fick@jti.se tel 010-516 69 14
Ordförande Energikommittén, KSLA


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…