Hur vill du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas?

Workshop

Hur vill du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Hur vill du att den lantbruksbaserade bioenergibranschen ska utvecklas?

Sveriges lantbruksföretag är utsatt för stor konkurrens inom livsmedelsbranschen vilket medfört outnyttjade arealer på grund av bristande lönsamhet. Nu växer nya samhällsbehov fram som skulle kunna ge lönsam produktion av biomassa, recirkulering av växtnäring och värdeskapande processer med restprodukter.

En stärkt småskalig bioenergiverksamhet är ett steg framåt för lantbrukets och samhällets utveckling. Nästa steg kan leda in på många nya marknader genom produktion av bioråvaror till en mängd olika användningsområden.

Inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt kartlägger vi nu forskningsläget för den småskaliga bioenergibranschen.

Samtidigt startar en dialog för att gemensamt forma en forskningsstrategi som ska leda till en mer konkurrenskraftig och samordnad småskalig bioenergibransch.

I förlängningen ska en gemensam inriktning för forskning och innovation (FoI) leda till lönsamt företagande på landsbygden där biomassa till samhällets många olika behov kan tillgodoses.

Vi som organiserar arbetet är:

Susanne Paulrud
susanne.paulrud@sp.se tel 010-516 59 05
Projektledare och forskare, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, (projektägare)

Cecilia Wahlberg Roslund
cecilia.wahlberg@hush.se tel 070-397 09 99
Landsbygds- och affärsutvecklare, Hushållningssällskapet

Daniel Ingman
daniel.ingman@lrf.se tel 073-021 8833
Marknadsutvecklare, LRF

Ann Segerborg-Fick
ann.Segerborg-Fick@jti.se tel 010-516 69 14
Ordförande Energikommittén, KSLA