Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv

Seminarium

Det gäller livet: vårt levande gröna kulturarv Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna gäster

Välkommen till ett öppet forum/open space om vårt levande gröna kulturarv! Du får denna inbjudan eftersom vi tror att du har mycket att bidra med när det gäller att belysa pågående verksamheter, identifiera brister och behov, samt bidra till lösningar nu och i framtiden.

Den odlade mångfalden består av livsmedels-, åker- och trädgårdsgrödor, men också av prydnadsväxter och andra växter som skapar rumsliga miljöer. Genom exempelvis FN:s konvention om biologisk mångfald har vi förbundit oss att bevara och nyttja dessa resurser på ett hållbart sätt. Livsmedelssäkerheten, men också människors välbefinnande och vikten av ekosystemtjänster, är väsentliga anledningar till detta.

Det är viktigt att bevara dessa växter i genbanker, men minst lika viktigt är bevarande genom användning, brukande, delning till vänner och bekanta och försäljning. Drivkrafterna till varför man intresserar sig för det gröna kulturarvet är många och varierande. Idag sker en stor del av bevarandet av såväl sortmaterial och odlarkunskap genom insatser av ideella odlare och deras nätverk. Vägen från frö till marknad, till och med den lokala marknaden, kan vara svårframkomlig och hindras av faktorer som möjligheten att skala upp en liten odling. Dessutom är det svårt att nå ut med kunskap om det stora utbudet av sorter via gängse försäljningskanaler.

Kunskap om odling, sorter och historia på området finns, om det vittnar vår inbjudningslista. Men vilken kunskap är detta mer specifikt, finns det luckor vi behöver fylla, och vilka insatser behövs för framtiden? Vi tror vi kan skapa en tätare väv tillsammans om vi utbyter erfarenheter med varandra. Hur skapar vi en större kunskap och ett större intresse i samhället för ett varierat sortmaterial? Hur smakar till exempel det gröna kulturarvet? Vilken historia ryms i det gröna kulturarvet; vilken ärta åt egentligen Erik XIV, och varför valde han den? Vilka sorter går att sälja, lokalt eller nationellt?

Vi bjuder nu in till ett öppet forum/open space för att diskutera olika aspekter på det levande gröna kulturarvet och dess framtid. Utvalda gäster får personliga inbjudningar men har du förslag på någon som du tycker är relevant så hör av dig!

Detta möte är ett initiativ av en arbetsgrupp bestående av bland andra KSLA, SLU/Centrum för biologisk mångfald, Kålrotsakademien, Programmet för odlad mångfald, Föreningen Sesam och Riksantikvarieämbetet. Forumet finansieras av KSLA, Future Foods vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Riksantikvarieämbetet.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…