Det nya Vattensverige – och Europa

Konferens

Det nya Vattensverige – och Europa Mer information

Se konferensen på film här!

Ny myndighet, nya direktiv, nya utmaningar

Inom vatten- och miljöpolitikens område är Sverige och Europa nu i ett skede med många ändringar och nyheter som syftar till ett mer hållbart nyttjande av sötvatten och resurserna i havet och med förstärkta insatser kring bevarande och restaurering av sjöar, vattendrag och hav. Detta gör det angeläget att i ett bredare sammanhang lyfta fram nya viktiga aspekter på strukturer, aktiviteter och inriktningar i Sverige och Europa.

Från och med juli 2010 har riksdagen beslutat om ett nytt generationsmål för miljömålsarbetet – ”att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Vad kan detta tillägg betyda inom vatten- och havsmiljöområdet?

Hur kommer den nya miljömyndigheten med totalansvar för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav att påverka Vattensverige? Vattendirektivet har blivit den viktigaste ramen för de grunda kusterna och sötvattensförvaltningen, och har påbörjat sin andra planeringscykel. EU kommissionen genomför nu en utvärdering av första cykeln och dess slutprodukter – förvaltningsplanerna. Vilka ändringar kan tänkas ske framöver, både i Sverige och i övriga EU?

Från och med november 2010 har Sverige infört EUs marina strategidirektiv i svensk rätt. Vad kommer den att betyda på hemmaplan? Sverige är nu inne i sitt andra år som ordförandeland i HELCOM, där det marina strategidirektivet i framtiden verkar bli viktigare än HELCOMs egna rekommendationer. Kommer HELCOM att bli en förvaltare av det marina strategidirektivet?

Hur kan dessa nyheter och kursändringar komma att påverka skogs- och jordbruk, andra näringar, kommunerna som verksamhetsutövare, plan- och miljömyndigheten och de enskilda medborgarna och hur kommer vattnets kvalitet och användning då att ändras?

Program

Moderator
Björne Olsson, IVL

09.00 Samling och registrering
09.30 Välkomna
Åke Barklund, akademiens sekreterare
9.40 Det nya Vattensverige – och Europa: Skogsbranschens syn
Ingrid Haglind, Skogsindustrierna
10.10 Det nya Vattensverige – och Europa: Lantbrukarnas och markägarnas syn
Sindre Langaas, Lantbrukarnas Riksförbund
10.40 Kaffe
11.10 Det nya Vattensverige – och Europa: Miljöorganisationernas syn
Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen
11.40 Det nya Vattensverige – och Europa: Kommunernas syn
Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting
12.20 Lunch
13.20 Det nya Vattensverige – och Europa: Länsstyrelsernas syn
Dea Carlsson, Länsstyrelsen i Kalmars län
13.50 Det nya Vattensverige – och Europa: Havs- och vattenmyndighetens syn
Björn Risinger, Havs- och vattenmyndigheten
14.20 Kaffe
14.40 A Blueprint to safeguard Europe’s Waters: Prospects and problems
Thomas Dworak, Fresh-Thoughts Consulting
15.10 Diskussion med föreläsare och publik
16.30 Avslutning

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…