Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren – veterinära strategier för djurskyddet i Sverige.

Seminarium

Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren – veterinära strategier för djurskyddet i Sverige. Mer information
Mer information

Ett gott djurskydd är en grundbult i den svenska djurhållningen. Veterinärerna har genom sin utbildning ett särskilt ansvar. Denna yrkesgrupp har också tidigt varit pådrivande och tydliggjort lidanden som djuren utsätts för och senare har även etologer satt fokus på djurens behov. Politikerna har lyssnat till budskapen från olika grupper, inte minst konsumenterna, och myndigheterna har följt upp med lagstiftning som många anser är den strängaste i världen.

För såväl berörda politiker och myndigheter som veterinärer har djurskyddet i många sammanhang blivit en symbolfråga, vars utformning och hantering ofta inte kan ifrågasättas. Den ingår i en svensk modell. Böndernas organisationer har stött ambitionerna att skapa ett gott djurskydd. Lantbrukarna själva som har ansvar för att följa uppsatta regler och anvisningar och betala kostnaderna har inte sällan varit frågande men har i stort anpassat sig till de förändringar som krävts. Djurskyddsargument används ofta i marknadsföringen av svenska livsmedel och konsumenterna har tagit för givet att svensk djurhållning är unik. Ändå väljer allt fler svenskar att köpa importerade livsmedel vilket lett till att den svenska produktionen sedan många år minskar.

I slutet av förra året hamnade dock djurskyddet i den svenska grisproduktionen på ett negativt sätt i mediafokus. Frågor om skuld och ansvar debatterades ivrigt. Det klargjordes att ansvaret för djurskyddet inte bara faller på lantbrukarna utan till olika delar också på, lagstiftare, tillsynsmyndigheter, djurskyddsinspektörer och förädlingsindustri. Ansvaret omfattar även att de regler som anvisas för djurskyddet skall baseras på sakliga grunder utifrån djurens situation. KSLA har i höst fördjupat sig i frågan genom ett seminarium den 10 september om det arbete som pågår inom EU för att utveckla ett mer fakta- och riskbaserat djurskydd.

För att bredda diskussionen inför den översyn av svenska djurskyddslagen som nu pågår inbjuder KSLA till ett framtidsblickande seminarium den 13 oktober för att behandla de strategier som skall gälla för de livsmedelsproducerande djuren i Sverige. Hur skall riskhanteringen ske, efter vilka principer skall tillsynen utföras och hur skall det veterinära ledarskapet utövas?