Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren – veterinära strategier för djurskyddet i Sverige.

Seminarium

Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren – veterinära strategier för djurskyddet i Sverige. Mer information
Mer information

Ett gott djurskydd är en grundbult i den svenska djurhållningen. Veterinärerna har genom sin utbildning ett särskilt ansvar. Denna yrkesgrupp har också tidigt varit pådrivande och tydliggjort lidanden som djuren utsätts för och senare har även etologer satt fokus på djurens behov. Politikerna har lyssnat till budskapen från olika grupper, inte minst konsumenterna, och myndigheterna har följt upp med lagstiftning som många anser är den strängaste i världen.

För såväl berörda politiker och myndigheter som veterinärer har djurskyddet i många sammanhang blivit en symbolfråga, vars utformning och hantering ofta inte kan ifrågasättas. Den ingår i en svensk modell. Böndernas organisationer har stött ambitionerna att skapa ett gott djurskydd. Lantbrukarna själva som har ansvar för att följa uppsatta regler och anvisningar och betala kostnaderna har inte sällan varit frågande men har i stort anpassat sig till de förändringar som krävts. Djurskyddsargument används ofta i marknadsföringen av svenska livsmedel och konsumenterna har tagit för givet att svensk djurhållning är unik. Ändå väljer allt fler svenskar att köpa importerade livsmedel vilket lett till att den svenska produktionen sedan många år minskar.

I slutet av förra året hamnade dock djurskyddet i den svenska grisproduktionen på ett negativt sätt i mediafokus. Frågor om skuld och ansvar debatterades ivrigt. Det klargjordes att ansvaret för djurskyddet inte bara faller på lantbrukarna utan till olika delar också på, lagstiftare, tillsynsmyndigheter, djurskyddsinspektörer och förädlingsindustri. Ansvaret omfattar även att de regler som anvisas för djurskyddet skall baseras på sakliga grunder utifrån djurens situation. KSLA har i höst fördjupat sig i frågan genom ett seminarium den 10 september om det arbete som pågår inom EU för att utveckla ett mer fakta- och riskbaserat djurskydd.

För att bredda diskussionen inför den översyn av svenska djurskyddslagen som nu pågår inbjuder KSLA till ett framtidsblickande seminarium den 13 oktober för att behandla de strategier som skall gälla för de livsmedelsproducerande djuren i Sverige. Hur skall riskhanteringen ske, efter vilka principer skall tillsynen utföras och hur skall det veterinära ledarskapet utövas?


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…