Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa

Rundabordsmöte

Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Diskussion om skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) bjuder härmed in dig till en diskussion om den nya rapporten Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests, som behandlar några viktiga aspekter av skogens roll när det gäller klimat och hållbarhet i Europas skogar. Den har tagits fram av European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), som utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. EASAC:s uppgift är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor.

Rapportens syfte är att ge inspel till den policydiskussion om skogen roll som pågår inom EU-kommissionen och nationellt i olika länder. Den ska även bidra till IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Changes) arbete med långsiktiga strategier inom LULUC-området. Innehållet i rapporten har redan väckt diskussion på grund av att en del av dess slutsatser ansetts vara kontroversiella i vissa läger. Avsikten med mötet är dels att föra en inledande diskussion om dessa viktiga frågor, dels att förbereda för en större konferens senare under hösten med en bredare publik.

Denna inbjudan går ut till en begränsad grupp beslutsfattare och experter. Mötet inleds med att några av författarna och deltagarna i EASAC:s expertgrupp presenterar sina viktigaste slutsatser. Därefter vidtar diskussionen, som sedan tas till utgångspunkt för att fastställa mål och målgrupp för den större konferensen. Förhoppningen är att konferensen ska leda till en ökad samsyn inom området och – i den mån samsyn inte kan uppnås – ett klargörande inom vilket område olika uppfattningar råder och vilka åtgärder som kan föreslås för att klargöra dessa frågor.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…