Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa

Rundabordsmöte

Skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Diskussion om skogarnas mångfunktionalitet och hållbarhet inom Europa

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) bjuder härmed in dig till en diskussion om den nya rapporten Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests, som behandlar några viktiga aspekter av skogens roll när det gäller klimat och hållbarhet i Europas skogar. Den har tagits fram av European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), som utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. EASAC:s uppgift är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor.

Rapportens syfte är att ge inspel till den policydiskussion om skogen roll som pågår inom EU-kommissionen och nationellt i olika länder. Den ska även bidra till IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Changes) arbete med långsiktiga strategier inom LULUC-området. Innehållet i rapporten har redan väckt diskussion på grund av att en del av dess slutsatser ansetts vara kontroversiella i vissa läger. Avsikten med mötet är dels att föra en inledande diskussion om dessa viktiga frågor, dels att förbereda för en större konferens senare under hösten med en bredare publik.

Denna inbjudan går ut till en begränsad grupp beslutsfattare och experter. Mötet inleds med att några av författarna och deltagarna i EASAC:s expertgrupp presenterar sina viktigaste slutsatser. Därefter vidtar diskussionen, som sedan tas till utgångspunkt för att fastställa mål och målgrupp för den större konferensen. Förhoppningen är att konferensen ska leda till en ökad samsyn inom området och – i den mån samsyn inte kan uppnås – ett klargörande inom vilket område olika uppfattningar råder och vilka åtgärder som kan föreslås för att klargöra dessa frågor.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…