Hur gick det med djurhälsan, livsmedelssäkerheten och produktionen efter 20 år i EU?

Seminarium

Hur gick det med djurhälsan,
livsmedelssäkerheten och produktionen efter 20 år i EU?

För 20 år sedan arrangerade KSLA ett seminarium som behandlade de farhågor kring djurhälsa och livsmedelssäkerhet som restes när Sverige blev en del av EU. Hotet var den interna marknaden som sedan 1994 innebar ett fritt flöde av livsmedel och djur. Nu kan man konkludera att det gick bättre än befarat. Tyvärr ledde den fria konkurrensen i EU till en betydande nedgång för delar av den svenska djuruppfödningen och sekundärt också för dess industrier, vilket vi vill se på ur uppfödarnas och industrins verklighet

Vi vill också belysa orsakerna till dessa olika utfall.

  • För hälsofrågorna har troligen flera faktorer varit av betydelse, som att näringen tog ett ökat smittskyddsansvar, att Sverige beviljades tilläggsgarantier bl.a. för Salmonella, att vi genomförde bekämpningsprogram mot flera djursjukdomar och att vi uppgraderade nationella program för övervakning och kontroll som fungerade när PRRS och blåtunga utrotades.
  • För djuruppfödningen spelade naturligtvis anpassningen till den ofta väsentligt lägre ersättningsnivån inom EU initialt en avgörande roll, men också bl.a. kostnader för olika s.k. svenska mervärden.
  •  Vad kan vi lära av de senaste 20 åren?

Idag är smittläget i den svenska djuruppfödningen gott, men för zoonoser finns det flera utmaningar. Flera smittämnen och antibiotikaresistenta bakterier har dykt upp som nya problem, som Enterohemorragisk E. coli, EHEC hos nöt, ESBL hos fjäderfä och MRSA hos svin. Glädjande nog har dock antalet personer som insjuknat av Salmonella reducerats både i Sverige och i EU och det är sällsynt med utbrott i Sverige.

Vid seminariet vill vi också försöka identifiera utmaningarna under de kommande 20 åren för djurens hälsa och livsmedelssäkerhet för den svenska djuruppfödningen och hur dessa utmaningar skall hanteras.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-fil.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…