Ekosystemens tjänster och gentjänster

Workshop

Ekosystemens tjänster och gentjänster Mer information
Mer information

Ekosystemens tjänster och gentjänster – möjligheter och hinder för hållbara avvägningar

Endast för särskilt inbjudna.

Skogen förser oss med en rad ekosystemtjänster. Traditionellt tillmäter vi virkesproduktion ett ekonomiskt värde men skogen tillhandahåller många andra ekosystemtjänster som t.ex. klimatreglering, rekreation och renbete. Men vilket värde kan dessa tillmätas? Diskussionen förs oftast i termer av att virkesproduktionen måste minska för att ge utrymme åt andra ekosystemtjänster. Men är det alltid så, eller går det att kombinera olika ekosystemtjänster? Går det att förändra brukandet så att fler ekosystemtjänster gynnas och därmed också fler näringar? Vilka samordningsvinster och synergieffekter finns det med ett förändrat brukande?

KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté bjuder in till en workshop för att diskutera dessa frågor. Workshopen inleds med tre korta presentationer av olika verksamheter som baseras på skogens ekosystemtjänster som sedan används som utgångspunkter i gruppdiskussioner.

Mer information och program: ovanstående PDF-inbjudan.

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…