Ekosystemens tjänster och gentjänster

Workshop

Ekosystemens tjänster och gentjänster Mer information
Mer information

Ekosystemens tjänster och gentjänster – möjligheter och hinder för hållbara avvägningar

Endast för särskilt inbjudna.

Skogen förser oss med en rad ekosystemtjänster. Traditionellt tillmäter vi virkesproduktion ett ekonomiskt värde men skogen tillhandahåller många andra ekosystemtjänster som t.ex. klimatreglering, rekreation och renbete. Men vilket värde kan dessa tillmätas? Diskussionen förs oftast i termer av att virkesproduktionen måste minska för att ge utrymme åt andra ekosystemtjänster. Men är det alltid så, eller går det att kombinera olika ekosystemtjänster? Går det att förändra brukandet så att fler ekosystemtjänster gynnas och därmed också fler näringar? Vilka samordningsvinster och synergieffekter finns det med ett förändrat brukande?

KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté bjuder in till en workshop för att diskutera dessa frågor. Workshopen inleds med tre korta presentationer av olika verksamheter som baseras på skogens ekosystemtjänster som sedan används som utgångspunkter i gruppdiskussioner.

Mer information och program: ovanstående PDF-inbjudan.