En revolutionerande innovationssatsning

Seminarium

En revolutionerande innovationssatsning Mer information

Vi har i Sverige ett innovationsstöd på totalt 440 miljoner för jordbruk, trädgårds- och rennäring genom EU-satsningen EIP-Agri. Det möjliggör projektarbete i multiaktörsgrupper med 100 procent finansiering. Hittills har 50 projekt påbörjats, men hur kan vi dra ytterligare nytta av satsningen?

Behovet i världen ökar av livsmedel, foder, fiber, biomassa och biobaserade material. Samtidigt brottas vi med allvarliga miljöproblem inklusive alltför höga växthusgasutsläpp. Det är bakgrunden till den satsning på EU-nivå som heter EIP-Agri, där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet. Syftet är ökad konkurrenskraft och hållbar produktion.

I Sverige avsattes 440 miljoner i Landsbygdsprogrammet till stöd för innovationsprojekt inom jordbruk, trädgårds- och rennäringen. De första projekten startade 2016 och nu är det över 50 projekt som pågår eller har avslutas. Fortfarande finns dock mer än 150 miljoner till nya projekt och de kan pågå in på år 2022.

Syftet med EIP-Agri är dels att snabbare få fram betydelsefulla innovationer, dels förstärka och skapa nya samarbeten mellan praktiker, forskare, rådgivare, industri och organisationer. Båda syftena ser vi att vi uppnår med EIP-Agri i Sverige idag, men hur gör vi för att nå ännu längre?

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Sista anmälningsdag: 5 mars


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…