EU och skogen – en uppdatering med fokus på implementeringen

Hybridseminarium

Ett stort antal rättsakter som berör skogen och skogsbruket i Sverige har nyligen beslutats av EU eller befinner sig i slutet av beslutsprocessen.


EU och skogen – en uppdatering med fokus på implementeringen Mer information
Mer information

Det handlar om skogen som kolsänka, förnyelsebar energi, naturrestaurering, importrestriktioner för varor vars produktion orsakat skogsskövling, skogsövervakning mm

De ursprungliga förslagen från EU kommissionen har förändrats under behandlingen i ministerrådet och parlamentet. Hur blev de slutliga besluten? Vad kommer de att innebära för den svenska skogen?

Vilka tekniska detaljer eller andra frågor återstår att konkretisera? Hur kommer implementeringen i Sverige att gå till?

För att belysa dessa frågor och ge en samlad bild av de viktigaste rättsakterna arrangerar KSLA ett seminarium/webinar den 27 november kl 9.30–12.30.

Under de senaste tre åren har KSLA aktivt följt beslutsprocessen för de viktigaste rättsakterna och gjort inspel till EU kommissionens öppna samråd. Vi har markerat att vi delar målsättningarna både när det gäller skydd av klimat och biologisk mångfald samt att vi har förståelse för att bindande lagstiftning behövs för att EU ska kunna leva upp till sina åtaganden enligt FN konventionerna om klimat och biologisk mångfald. Men vi har också haft kritiska synpunkter på det vetenskapliga underlaget som varit för snävt och inte tagit tillräcklig hänsyn till de stora variationerna mellan olika länders skogstyper inom EU. Dessutom har de rapporter som utgjort underlag ofta varit interna rapporter som inte utsatts för öppen granskning. Vi har även pekat på brister när det gäller konsekvensbeskrivningar.

De här rättsakterna har olika utgångspunkter men berör alla skogen. Vad innebär de tillsammans för skog och skogsbruk i Sverige? Kan vi vänta oss ett samlat grepp och kommer vi att kunna följa genomförandeprocessen?

Vid seminariet medverkar representanter för Regeringskansliet och berörda myndigheter samt miljömålsberedningen. Vi har också bjudit in finska regeringstjänstemän för att få en beskrivning av hur vårt grannland med liknande skogliga förutsättningar genomför rättsakterna. Några av våra ledamöter som varit med i arbetet med att göra inspel kommer att lyfta fram aspekter som är relevanta för genomförandet. Vi avslutar med en politikerpanel.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…