EU och skogen – en uppdatering med fokus på implementeringen

Hybridseminarium

Ett stort antal rättsakter som berör skogen och skogsbruket i Sverige har nyligen beslutats av EU eller befinner sig i slutet av beslutsprocessen.


EU och skogen – en uppdatering med fokus på implementeringen Mer information
Mer information

Det handlar om skogen som kolsänka, förnyelsebar energi, naturrestaurering, importrestriktioner för varor vars produktion orsakat skogsskövling, skogsövervakning mm

De ursprungliga förslagen från EU kommissionen har förändrats under behandlingen i ministerrådet och parlamentet. Hur blev de slutliga besluten? Vad kommer de att innebära för den svenska skogen?

Vilka tekniska detaljer eller andra frågor återstår att konkretisera? Hur kommer implementeringen i Sverige att gå till?

För att belysa dessa frågor och ge en samlad bild av de viktigaste rättsakterna arrangerar KSLA ett seminarium/webinar den 27 november kl 9.30–12.30.

Under de senaste tre åren har KSLA aktivt följt beslutsprocessen för de viktigaste rättsakterna och gjort inspel till EU kommissionens öppna samråd. Vi har markerat att vi delar målsättningarna både när det gäller skydd av klimat och biologisk mångfald samt att vi har förståelse för att bindande lagstiftning behövs för att EU ska kunna leva upp till sina åtaganden enligt FN konventionerna om klimat och biologisk mångfald. Men vi har också haft kritiska synpunkter på det vetenskapliga underlaget som varit för snävt och inte tagit tillräcklig hänsyn till de stora variationerna mellan olika länders skogstyper inom EU. Dessutom har de rapporter som utgjort underlag ofta varit interna rapporter som inte utsatts för öppen granskning. Vi har även pekat på brister när det gäller konsekvensbeskrivningar.

De här rättsakterna har olika utgångspunkter men berör alla skogen. Vad innebär de tillsammans för skog och skogsbruk i Sverige? Kan vi vänta oss ett samlat grepp och kommer vi att kunna följa genomförandeprocessen?

Vid seminariet medverkar representanter för Regeringskansliet och berörda myndigheter samt miljömålsberedningen. Vi har också bjudit in finska regeringstjänstemän för att få en beskrivning av hur vårt grannland med liknande skogliga förutsättningar genomför rättsakterna. Några av våra ledamöter som varit med i arbetet med att göra inspel kommer att lyfta fram aspekter som är relevanta för genomförandet. Vi avslutar med en politikerpanel.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…