EU:s ökade fokus på skog

Akademisammankomst

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna.

EU:s ökade fokus på skog: Samtal med den nytillträdde chefen för EU:s representation i Sverige om vad detta innebär för skogsnäringen


Under senare år har skogsfrågorna blivit allt mer framträdande inom EU. Antalet initiativ som berör skog blir fler och styrningen över hur skogen används skärps, trots att EU inte har tilldelats någon kompetens inom skog.

Sammankomsten syftar till att höja kunskapen om drivkrafterna bakom EU:s ökande intresse för skog, vad processerna handlar om samt hur den svenska skogssektorn ser på de viktigaste processerna. Aktuella processer som kommer att belysas är Biodiversitetsstrategin, Skogsstrategin, Bioekonomistrategin, Kriterier för hållbart skogsbruk och hållbara investeringar samt Skogens bidrag till klimatmålen.

Christian Danielsson är nytillträdd chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Christian har 28 års erfarenhet från ledande positioner inom EU. Han kommer att berätta om varifrån EU:s ökade fokus på skog kommer och hur det yttrar sig. Utifrån detta förs sedan samtal om hur utvecklingen inom EU påverkar de svenska skogsägarna och den svenska skogsindustrin samt vilka åtgärder näringen kan vidta för att ta vara på möjligheter och bemöta hinder.


Länk till Peter Holmgrens presentation:

som ursprungligen gjordes på detta seminarium: https://www.cepi.org/watch-the-seminar-eu-forest-based-industries-for-a-sustainable-future/ Och kan ses från minut 13.40:
https://www.youtube.com/watch?v=gSwA1eUqGbc&feature=youtu.be

—————————————————————————————————————————

Handlingar till akademisammankomsten:

För ledamöter →


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…