Faunarestaurering – Möjligheter inom bevarande och förvaltning.

Konferens

Faunarestaurering – Möjligheter inom bevarande och förvaltning. Mer information

Många av de arter som vi idag söker bevara är kopplade till det av människan brukade landskapet. Detta landskap har dock framvuxit under de ca 10 000 år  som jord‐ och skogsbruket funnits som företeelse och alltså inget som dessa arter ursprungligen anpass‐at sig till. I stället har många idag skyddsvärda arter utvecklats under förutsättningar som formats av andra arter än oss människor.

De arter som kanske först dyker upp i tanken som ”landskapspåverkare” är klövdjuren och deras påverkan på skog och mark genom sitt bete. Även bävern påverkar landskapet genom sitt dammbyggande, och gäss i stora antal kan lokalt påverka landskapet genom bete. Många av dessa arter har, av olika orsaker, trängts undan av människan. Exempelvis var Sverige nästan tömt på hjortdjur under det tidigare 1800‐talet, vildsvinet och bävern var utrotade, och många av gässen hårt trängda. Många djur försvann helt, exempelvis visent, uroxe och tarpan.

Med denna konferens vill vi sätta fokus på hur vi genom att återskapa ekosystem där betande megafauna skapar förutsättningar för hotade arter kan säkra ett långsiktigt bevarande av det brukade landskapets mångfald. Några aspekter som kommer att tas upp är vilken betydelse en sådan faunarestaurering har för biologisk och kulturell mångfald i landskapet samt för det långsiktiga och hållbara nyttjandet av naturresurserna. Målet är alltså att lyfta hur artintroduktioner kan användas som ett redskap inom naturvårdsbiologin samt hur effekterna av sådana introduktioner kan utvärderas.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…