Faunarestaurering – Möjligheter inom bevarande och förvaltning.

Konferens

Faunarestaurering – Möjligheter inom bevarande och förvaltning. Mer information

Många av de arter som vi idag söker bevara är kopplade till det av människan brukade landskapet. Detta landskap har dock framvuxit under de ca 10 000 år  som jord‐ och skogsbruket funnits som företeelse och alltså inget som dessa arter ursprungligen anpass‐at sig till. I stället har många idag skyddsvärda arter utvecklats under förutsättningar som formats av andra arter än oss människor.

De arter som kanske först dyker upp i tanken som ”landskapspåverkare” är klövdjuren och deras påverkan på skog och mark genom sitt bete. Även bävern påverkar landskapet genom sitt dammbyggande, och gäss i stora antal kan lokalt påverka landskapet genom bete. Många av dessa arter har, av olika orsaker, trängts undan av människan. Exempelvis var Sverige nästan tömt på hjortdjur under det tidigare 1800‐talet, vildsvinet och bävern var utrotade, och många av gässen hårt trängda. Många djur försvann helt, exempelvis visent, uroxe och tarpan.

Med denna konferens vill vi sätta fokus på hur vi genom att återskapa ekosystem där betande megafauna skapar förutsättningar för hotade arter kan säkra ett långsiktigt bevarande av det brukade landskapets mångfald. Några aspekter som kommer att tas upp är vilken betydelse en sådan faunarestaurering har för biologisk och kulturell mångfald i landskapet samt för det långsiktiga och hållbara nyttjandet av naturresurserna. Målet är alltså att lyfta hur artintroduktioner kan användas som ett redskap inom naturvårdsbiologin samt hur effekterna av sådana introduktioner kan utvärderas.