Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat

Konferens

Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat Mer information
Mer information

Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat

Väldränerad mark är en förutsättning för produktionen inom jord- och skogsbruk, men även för annan samhällsutbyggnad och samhällsverksamhet. Genom åren har ett nät av öppna och täckta diken/ledningar anlagts i dräneringssyfte inom de areella näringarna. Systemen berör vanligen flera fastigheter längs vattnets väg. Många dikningsföretag är lagligen reglerade i förrättningar och domstolsbeslut och ägda av samfälligheter.

Markavvattningssystemen är dimensionerade efter sedvanorna vid tillkomsten och tål sällan ökad flödesbelastning. Många utsätts dock redan idag för ökad belastning genom samhällsutbyggnaden i form av infrastruktur, bostäder och industrier med den därav följande dagvattenavrinningen. Denna utveckling kan förstärkas av ökade och intensivare regnmängder i en framtida klimatsituation.

Konferensen inleds med en översikt över avvattningssystemens ursprungliga syften i odlingslandskapet och över deras förändrade utnyttjande genom åren i olika mer eller mindre konfliktfyllda exempel.  Därefter får vi en genomgång av varför jordbruksproduktionen behöver dränerade marker och av hur vägutbyggnad påverkar och påverkas av avvattningssystemen nu och i ett framtida klimat. Vi diskuterar sedan avvattningsproblematiken som ett allt mer integrerat samhällsbyggnadsproblem. Konferensen avslutas med en redovisning av och diskussion kring resultaten från ett pågående regeringsuppdrag till Jordbruksverkets vattenenhet om jordbrukets vattenanläggningar i ett nytt klimat. Frågorna om dimensionering för framtiden och juridiken kring klimatanpassningen poängteras särskilt.

Program

Moderator

Lennart de Maré, Vattenkommitténs ordförande

09.00 Samling och registrering
09.50 Välkomna
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare
10.00 Avvattningen i ett historiskt perspektiv
Olof Persson, Sweco Environment, Malmö
10.35 Fysikaliska orsaker till dräneringsbehov i jordbruket
Ingrid Wesström, SLU, Uppsala
11.10 Aspekter på avvattning för infrastruktur
Bo Lenberg, Trafikverket Blekinge, Karlskrona
11.45 Lunch
12.55 Dränering och avvattning ett gemensamt samhällsbyggnadsproblem
Christine Andersson, LRF Konsult, Malmö
13.30 Dimensionering av jordbrukets vattenanläggningar
Carl-Johan Rangsjö, Jordbruksverket, Linköping
14.05 Juridiska aspekter på avvattningssystemens klimatanpassning
Tilla Larsson, Jordbruksverket, Alnarp
14.40 Kaffe
15.00 Jordbrukets vattenanläggningar i ett nytt klimat – perspektiv och diskussion
Tomas Johansson, Jordbruksverket, Jönköping
16.00 Avslutning

 

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…