Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat

Konferens

Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat Mer information
Mer information

Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat

Väldränerad mark är en förutsättning för produktionen inom jord- och skogsbruk, men även för annan samhällsutbyggnad och samhällsverksamhet. Genom åren har ett nät av öppna och täckta diken/ledningar anlagts i dräneringssyfte inom de areella näringarna. Systemen berör vanligen flera fastigheter längs vattnets väg. Många dikningsföretag är lagligen reglerade i förrättningar och domstolsbeslut och ägda av samfälligheter.

Markavvattningssystemen är dimensionerade efter sedvanorna vid tillkomsten och tål sällan ökad flödesbelastning. Många utsätts dock redan idag för ökad belastning genom samhällsutbyggnaden i form av infrastruktur, bostäder och industrier med den därav följande dagvattenavrinningen. Denna utveckling kan förstärkas av ökade och intensivare regnmängder i en framtida klimatsituation.

Konferensen inleds med en översikt över avvattningssystemens ursprungliga syften i odlingslandskapet och över deras förändrade utnyttjande genom åren i olika mer eller mindre konfliktfyllda exempel.  Därefter får vi en genomgång av varför jordbruksproduktionen behöver dränerade marker och av hur vägutbyggnad påverkar och påverkas av avvattningssystemen nu och i ett framtida klimat. Vi diskuterar sedan avvattningsproblematiken som ett allt mer integrerat samhällsbyggnadsproblem. Konferensen avslutas med en redovisning av och diskussion kring resultaten från ett pågående regeringsuppdrag till Jordbruksverkets vattenenhet om jordbrukets vattenanläggningar i ett nytt klimat. Frågorna om dimensionering för framtiden och juridiken kring klimatanpassningen poängteras särskilt.

Program

Moderator

Lennart de Maré, Vattenkommitténs ordförande

09.00 Samling och registrering
09.50 Välkomna
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare
10.00 Avvattningen i ett historiskt perspektiv
Olof Persson, Sweco Environment, Malmö
10.35 Fysikaliska orsaker till dräneringsbehov i jordbruket
Ingrid Wesström, SLU, Uppsala
11.10 Aspekter på avvattning för infrastruktur
Bo Lenberg, Trafikverket Blekinge, Karlskrona
11.45 Lunch
12.55 Dränering och avvattning ett gemensamt samhällsbyggnadsproblem
Christine Andersson, LRF Konsult, Malmö
13.30 Dimensionering av jordbrukets vattenanläggningar
Carl-Johan Rangsjö, Jordbruksverket, Linköping
14.05 Juridiska aspekter på avvattningssystemens klimatanpassning
Tilla Larsson, Jordbruksverket, Alnarp
14.40 Kaffe
15.00 Jordbrukets vattenanläggningar i ett nytt klimat – perspektiv och diskussion
Tomas Johansson, Jordbruksverket, Jönköping
16.00 Avslutning

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…