Företagande på landsbygden – kunskapsläge och politiska åtgärder för landsbygdsföretagens utveckling

Rundabordsmöte

Företagande på landsbygden – kunskapsläge och politiska åtgärder för landsbygdsföretagens utveckling Mer information
Mer information

 Rundabordssamtal, endast  för särskilt inbjudna:

Företagande på landsbygden – kunskapsläge och politiska åtgärder för landsbygdsföretagens utveckling

  • Är nyföretagande så viktigt för kommuners och bygders utveckling som det påstås?
  • Hur utvecklas landsbygdsföretagandet jämfört med företagandet i städer och tätorter?
  • Hur ser landsbygdsföretagens branschsammansättning ut – och hur skiljer den sig från städernas?
  • Vilka branscher dominerar nyföretagandet på landsbygden respektive städer?
  • Vilka företag är det som läggs ner på landsbygden?
  • Hur effektiv är den nuvarande landsbygdspolitiken i att skapa nya företag på landsbygden?
  • Kan politiken för landsbygdsföretagande utvecklas?

Frågorna är många men var finns svaren? KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling har de senaste åren ägnat stor uppmärksamhet åt nyföretagande och annat entreprenörskap som en nyckel till utveckling av landsbygden. Hösten 2013 planeras en större konferens om entreprenörskap på landsbygden, med syfte att, mot bakgrund av forskningsläget och allmänna utvecklingstendenser, diskutera erfarenheter och effekter av nuvarande landsbygdspolitik samt bidra med underlag för en kraftfullare och mer samordnad landsbygdspolitik. Konferensen avser att samla intresseorganisationer, politiska aktörer, företagarorganisationer och myndigheter.

Som ett första steg i förberedandet av denna konferens inbjuder vi härmed representanter för ett begränsat antal organisationer och myndigheter till ett rundabordssamtal kring ovannämnda frågor. På mötet kommer resultat från pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt om landsbygdsföretagande att presenteras. Syftet med mötet är tvåfaldigt: att identifiera kunskapsluckor, dvs. vad det behöver forskas mer om vad gäller landsbygdsföretagande, samt att diskutera inriktningen för den planerade konferensen om politik för landsbygdsföretagande hösten 2013.

För mer information, kontakta Eva Ronquist, 08- 54 54 77 06 eller eva.ronquist@ksla.se.