Stöd till forskning inom landsbygdens materiella värden – fokus bebyggelse

Utlysning

Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd till forskning inom temat landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med inriktning mot agrar bebyggelse i ett brett perspektiv och gärna med inslag av lärande utomlands. Utlysningen avser stöd till doktorand eller post-dok för studier i Sverige eller utomlands.

Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning.

 

 


Stöd till forskning inom landsbygdens materiella värden – fokus bebyggelse Mer information

Inriktningen på utlysningen är (utan inbördes ordning):

  • Forskning eller utveckling med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelse innefattande bland annat utvecklande av lantbruksbyggnader avseende nya tekniska lösningar som tillgodoser ett hållbart och lönsamt företagande.
  • Forskning eller utveckling med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelsemiljöer i ett brett historiskt och socialt perspektiv innefattande bland annat kulturarv och kulturmiljövård i avseende till hållbarhet.

Kriterier vid bedömning av ansökningar:

  • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
  • Hypotes, syfte och mål.
  • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
  • Material och metoder.
  • Kompetens.
  • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
  • Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas inte medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Ej heller kan medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.

Mer information kommer.

Reservation för ändringar.