Forskning och innovation för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion

Workshop

Forskning och innovation för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Forskning och innovation för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion

I delbetänkandet från den pågående Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2014:38) konstateras att forskning, innovation och utbildning utgör grunden för ökad produktivitet, tillväxt och utveckling men också för förmågan att kunna möta samhällsutmaningar i framtiden. Forskning och Innovation har därför valts som ett av fem fokusområde i det fortsatta utredningsarbetet.

KSLA:s forskningspolitiska kommitté, i samarbete med Konkurrenskraftsutredningen, genomför denna höst en serie workshops där denna är den första. Övriga planerade workshops genomförs på eftermiddagarna den 4 november och 4 december. Boka gärna in alla dagarna redan nu.

Syftet med just denna workshop är att utifrån en studie, som VINNOVA genomför på uppdrag av utredningen, identifiera och diskutera viktiga åtgärder för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion. Utkast på rapporten skickas i förväg till anmälda deltagare.

Frågeställningar som kommer att diskuteras är:

  • Hur utvecklar vi ett hållbart och internationellt konkurrenskraftigt innovationsklimat som stöder ökad produktion, konkurrenskraft och värdeskapande inom jord- och trädgårdsbruk och livsmedelsföretag?
  • Hur kan de privata och offentliga investeringarna i innovationsdriven forskning öka?
  • Hur kan vi stärka samverkan mellan aktörer för kompetensförsörjning och nya lösningar?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan