Sök forskningsanslag eller stipendium/resestipendium

Utlysning

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Medlen delas ut i form av forskningsanslag och stipendier/resestipendier.

Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning.


Ett antal av dessa stiftelser är öppna för ansökningar t o m 15 september 2020.

Ändamål

Resebidrag, företrädesvis till yngre forskare*
Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, mål och sökandes kompetens i förhållande till målet samt hur kunskap/erfarenheter kan kommuniceras och användas. Vid medverkan i konferens o d är muntlig presentation alt posterpresentation ett villkor.

Projekt, företrädesvis till yngre forskare*
Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, ämnesområde, mål, teori, hypotes, nyhetsvärde, tvärvetenskaplighet, hur resultatet kan kommuniceras till målgrupperna. Bidrag till utrustning beviljas normalt inte; inte heller som en del av omfattande forskningsprojekt. Endast ettårsanslag beviljas. Relevans i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn erfordras. Innovativa studier som kan leda till större forskningsprojekt vid forskningsråd, etc., är intressanta.

Publiceringsbidrag, företrädesvis till yngre forskare*
Vid bedömningen beaktas bl a följande: Sektorsrelevans, ämnesområde och form för publicering.

*) Definition av yngre forskare: högst 7 år efter disputation

Mer information kommer.

Reservation för ändringar.