Framtiden växer på träd!

Seminarium

 Se videoinspelning här!

Framtiden växer på träd!

Råvaruförsörjning och teknikutveckling – skogsråvara för energi

Ett seminarium för att belysa råvarufrågorna inom skog kopplat till det politiska klimatet för förnybara råvaror till energianvändning.

Skogen är råvarubasen för sågverksbranschen, för massa-och pappersindustrin, för fasta skogsbränslen och i allt större utsträckning för tillverkning av biodrivmedel, men även kemikalier, plaster, textilier
m.m. Hur mycket som kan användas beror på tillgången till lämplig skogsråvara och på utvecklingen av de olika marknaderna samt den tekniska och ekonomiska utvecklingen i fråga om tillverkning av de olika produkterna.

Läget på marknaderna förändras på kort- och lång sikt och eftersom de är starkt sammanvävda så får en förändring inom en bransch direkt inverkan på de andra branscherna. Exempelvis är såväl massabruk som sågverk betydelsefulla leverantörer av skogsbiprodukter till energisektorn samtidigt som energisektorn i sig är en direkt konkurrent om råvaran. I framtiden kan energisektorn och drivmedelsproduktion komma att konkurrera – eller samverka – om råvaran. Prisbilden på andra energiråvaror inverkar direkt på branschens efterfrågan på skogsbränslen, etc.

Energibranschen är i hög grad beroende av miljöpolitiska beslut på internationell och nationell nivå. Under de senaste åren har flera händelser av stor betydelse inträffat som påverkar förutsättningarna för de biobränsleplaner som var aktuella för bara några år sedan.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…