Framtiden växer på träd!

Seminarium

 Se videoinspelning här!

Framtiden växer på träd!

Råvaruförsörjning och teknikutveckling – skogsråvara för energi

Ett seminarium för att belysa råvarufrågorna inom skog kopplat till det politiska klimatet för förnybara råvaror till energianvändning.

Skogen är råvarubasen för sågverksbranschen, för massa-och pappersindustrin, för fasta skogsbränslen och i allt större utsträckning för tillverkning av biodrivmedel, men även kemikalier, plaster, textilier
m.m. Hur mycket som kan användas beror på tillgången till lämplig skogsråvara och på utvecklingen av de olika marknaderna samt den tekniska och ekonomiska utvecklingen i fråga om tillverkning av de olika produkterna.

Läget på marknaderna förändras på kort- och lång sikt och eftersom de är starkt sammanvävda så får en förändring inom en bransch direkt inverkan på de andra branscherna. Exempelvis är såväl massabruk som sågverk betydelsefulla leverantörer av skogsbiprodukter till energisektorn samtidigt som energisektorn i sig är en direkt konkurrent om råvaran. I framtiden kan energisektorn och drivmedelsproduktion komma att konkurrera – eller samverka – om råvaran. Prisbilden på andra energiråvaror inverkar direkt på branschens efterfrågan på skogsbränslen, etc.

Energibranschen är i hög grad beroende av miljöpolitiska beslut på internationell och nationell nivå. Under de senaste åren har flera händelser av stor betydelse inträffat som påverkar förutsättningarna för de biobränsleplaner som var aktuella för bara några år sedan.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.