Framtidens teknik i jord och skog

Workshop

Dokumentation:

Artikel i Jordbruksaktuellt av Carolina Wahlberg: Samtal om framtidens teknik
Finns även som PDF-fil ovan.

Inspelningar av föredragen av Jordbruksaktuellt, publicerade på Youtube:

 

Framtidens teknik i jord och skog

Sedan tjugo år samlar jord- och skogsbruket – via information från givare på maskiner och djur, flyg och satelliter – kunskap och erfarenheter om produktionen i stallar, på fält och i skogen. Det senaste decenniet har informationsflödet ökat snabbt. Kraftfullare verktyg har gett oss hittills oanade möjligheter till att ur det insamlade materialet dra smartare slutsatser om hur produktionen kan optimeras för bästa hållbarhet och bästa driftsekonomi.

Bättre trådlösa kommunikationssystem ger möjlighet att omsätta de nya insikterna i praktiskt jord- och skogsbruk. Vid horisonten skymtar lösningar på tidigare hot som markpackning, näringsförluster och bristande djurhälsa. Med de nya möjligheterna följer frågor om av vem, till vad och för vems bästa den nya tekniken ska användas. Självverksamma robotar i stall, på fält och i skogen omintetgör äldre tiders farliga eller tråkiga arbeten. Men är tekniken robust och kostnadseffektiv? Kan landsbygdens företag attrahera rätt kompetens? I vilken utsträckning har privata företag eller det allmänna rätt att med fjärranalys kontrollera de taklösa areella näringarna? Hur ska fjärrinsamlad information ägas och brukas?

KSLA:s teknikkommitté har i uppdrag att belysa de möjligheter och utmaningar äldre och nyare teknik ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Som ett första steg i bjuder teknikkommittén in till en workshop om ämnet. Under förmiddagen förmedlar tre föreläsare sina tankar om teknikens möjligheter och utmaningar för den praktiska produktionen, nämligen Imke Borchardt, projektledare vid lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein, Klaus-Herbert Rolf , Sales and Govermental affairs manager, 365 Farmnet och Magnus Karlberg, professor, Luleå tekniska universitet. Inspirerade av talarna får deltagarna möjlighet att efter lunch bidra med inspel om möjligheter och problem som den nya tekniken för med sig. Resultatet av workshopen ska bidra till KSLA:s teknikkommittés vidare arbete inom området. Observera att föreläsningarna hålls på engelska.

Mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…