Framtidens teknik i jord och skog

Workshop

Dokumentation:

Artikel i Jordbruksaktuellt av Carolina Wahlberg: Samtal om framtidens teknik
Finns även som PDF-fil ovan.

Inspelningar av föredragen av Jordbruksaktuellt, publicerade på Youtube:

 

Framtidens teknik i jord och skog

Sedan tjugo år samlar jord- och skogsbruket – via information från givare på maskiner och djur, flyg och satelliter – kunskap och erfarenheter om produktionen i stallar, på fält och i skogen. Det senaste decenniet har informationsflödet ökat snabbt. Kraftfullare verktyg har gett oss hittills oanade möjligheter till att ur det insamlade materialet dra smartare slutsatser om hur produktionen kan optimeras för bästa hållbarhet och bästa driftsekonomi.

Bättre trådlösa kommunikationssystem ger möjlighet att omsätta de nya insikterna i praktiskt jord- och skogsbruk. Vid horisonten skymtar lösningar på tidigare hot som markpackning, näringsförluster och bristande djurhälsa. Med de nya möjligheterna följer frågor om av vem, till vad och för vems bästa den nya tekniken ska användas. Självverksamma robotar i stall, på fält och i skogen omintetgör äldre tiders farliga eller tråkiga arbeten. Men är tekniken robust och kostnadseffektiv? Kan landsbygdens företag attrahera rätt kompetens? I vilken utsträckning har privata företag eller det allmänna rätt att med fjärranalys kontrollera de taklösa areella näringarna? Hur ska fjärrinsamlad information ägas och brukas?

KSLA:s teknikkommitté har i uppdrag att belysa de möjligheter och utmaningar äldre och nyare teknik ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Som ett första steg i bjuder teknikkommittén in till en workshop om ämnet. Under förmiddagen förmedlar tre föreläsare sina tankar om teknikens möjligheter och utmaningar för den praktiska produktionen, nämligen Imke Borchardt, projektledare vid lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein, Klaus-Herbert Rolf , Sales and Govermental affairs manager, 365 Farmnet och Magnus Karlberg, professor, Luleå tekniska universitet. Inspirerade av talarna får deltagarna möjlighet att efter lunch bidra med inspel om möjligheter och problem som den nya tekniken för med sig. Resultatet av workshopen ska bidra till KSLA:s teknikkommittés vidare arbete inom området. Observera att föreläsningarna hålls på engelska.

Mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…