Framtidens växtskydd – vilken väg ska vi gå?

Konferens

Framtidens växtskydd – vilken väg ska vi gå? Mer information

Framtidens växtskydd – vilken väg ska vi gå?

Se konferensen på film här!

I all odling finns behov av växtskyddsinsatser för att inte ogräs, svampar, insekter eller andra skadegörare ska äventyra den kommande skörden. Samtidigt medför jordbrukets användning av bekämpnings-medel också hälsorisker för lantbrukaren och konsumenten, risker för miljön. Växtskyddsmedlen är en akilleshäl i kommunikationen med konsumenterna när det gäller förtroendet för maten.

Vid denna konferens vill vi belysa kunskapsläget när det gäller den långsiktiga hållbarheten i växtskydd med och utan användning av bekämpningsmedel, hur lantbrukare och konsumenter ser på frågan och vad man tror om framtiden.

Ytterst handlar lantbrukets växtskydd inte om använd mängd och typ utan om vilka risker som följer med användningen för människors hälsa och för ekosystemen. Under konferensen diskuteras vilka dessa risker är och vad vi kunnat dokumentera av oönskade effekter på människa och ekosystem. En annan fråga är vilka alternativ till dagens växtskyddsmetoder som finns att tillgå och hur långt dessa alternativ har kommit? Vad hindrar en mer omfattande tillämpning? Fungerar dessa fristående eller krävs en kombination med kemiska medel för att nå en säker effekt? Kan GMO-grödor och genmodifierade antagonister till skadegörarna bistå i växtskyddet?

Inom EU pågår en diskussion om integrerat växtskydd, alltså hur man kan kombinera olika växtskyddsinsatser som bättre växtföljd, mekanisk bearbetning och växtskyddsmedel. Detta har lett till ett direktiv för hela unionen. Sverige har i vissa fall ensidigt inom EU gått före med att införa förbud mot användningen av vissa bekämpningsmedel. Vilka konsekvenser får detta?

Med ett samhällsperspektiv på växtskyddsfrågan vänder vi oss till alla som har intresse av jordbruk och hållbar utveckling i t ex näring, myndigheter, departement och konsumentled.
 

Moderator:                Annika Åhnberg, senior adviser

Program

09.00-9.45
Kaffe och registrering

 09.45
Välkommen
Åke Barklund, KSLA

10.00
Framtidens jordbruk – med vilket växtskydd?
Jan Bengtsson, Future Agriculture, SLU

10.30
Hälsomässiga konsekvenser av bekämpningsmedel 
Margareta Littorin, Labmedicin Skåne

11.00
Växtskyddsmedel i miljön
Jenny Kreuger, SLU

11.30
EU-rättens krav och konsekvenser
Peter Bergkvist, KemI

12.00
Lunch

13.00
Integrerad ogräskontroll och dess möjligheter
Lars Andersson, SLU

13.30
Alternativa bekämpningsmetoder       
Margareta Hökeberg, SLU    

14.00
Växtskyddsmedel i ett förändrat klimat                   
Maria Wivstad, SLU

14.30
Växtskydd och GMO i importerad soja                    
Christel Cederberg, SIK

15.00
Kaffe

15.20
Avslutande paneldiskussion
inkl. förberedda inlägg av Bengt Persson, LRF, Harald Svensson, Växtskyddsrådet och Pia Lindeskog, Folkhälsoinstitutet – vilken växtskyddsstrategi skall vägleda?

 16.30            
Avslutning

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…