Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

KSLA-dagen

Många av de frågor KSLA arbetar med har inte någon självklar ämnestillhörighet. Det saknas ofta färdiga teorier som passar den verklighet vi tar oss an. Frågorna återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också där teori möter praktik. Det blir tydligt i till exempel avvägningen mellan miljöhänsyn och produktionsintressen.

För särskilt inbjudna


Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA Mer information
Mer information

Den 26 september är det återigen dags för en gemensam dag för alla medlemmar i någon av akademiens olika grupperingar. Med fokus på helhetsperspektiv och konstruktiv dialog fortsätter vi arbetet att mejsla fram en akademi rustad att ”till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk med därtill knuten verksamhet”, som det heter i portalparagrafen.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…