Friska djur behöver inte antibiotika!

Seminarium/webbinarium

Presentation av och diskussion kring utredningen om en effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt.


Friska djur behöver inte antibiotika! Mer information
Mer information

AMR – antimikrobiell resistens är ett växande globalt hot. I fokus för debatt och åtgärder står ofta användningen av antibiotika inom sjuk- och hälsovård. Men globalt används den mesta antibiotikan inom djurhållningen. Sverige har sedan 80-talet bedrivit ett omfattande och framgångsrikt arbete för att minska denna användning. Hur kan vi på bästa sätt dela med oss av kunskap, kompetens och erfarenheter till andra länder?

I augusti 2022 överlämnade utredaren Ann Lindberg till regeringen betänkandet: Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43). Utredningen remissbehandlas för närvarande och remissvaren ska vara inlämnade senast den 20 februari 2023.

Seminariet är en unik möjlighet att ta del av utredningens förslag och expertkommentarer, samt delta i diskussionen.
Varmt välkomna!

Länk till KSLAT 5-2022 ”Miraklet som skapat ett monster”: Med fokus på antibiotikaresistens/AMR hos djur tar detta nummer av KSLAT bland annat upp områden som för många är okända, inom växtodling och produktion av råvarusubstanser.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…