Frön för framtiden

Akademisammankomst

Utvecklingen inom växtförädlingen har gått snabbt de senaste decennierna. Jordbruksavdelningen bjuder in till en överläggning om det du behöver veta om modern växtförädling och den svenska växtförädlingen.

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna gäster.

 

 

 


Frön för framtiden Mer information
Mer information

Genteknikens genombrott under 1990-talet har radikalt förändrat växtodlingen och skapat en skarp skiljelinje mellan EU och världen i övrigt. Nu odlas GM-grödor på cirka 200 miljoner hektar i världen, nästan enbart utanför EU.

Insikten om växtförädlingens betydelse för att möta stora samhällsutmaningar har vuxit och under senare år har den svenska växtförädlingen fått bättre förutsättningar genom dels SLU Grogrund, dels Lantmännens investeringar i Svalöv. Det har också satsats på förädling av skogsträd och flera stora samarbetsprojekt har startats mellan Skogforsk, Umeå Plant Science Center och Uppsala universitet. Men utmaningarna är fortsatt många, hur kommer utvecklingen inom EU att bli? KSLA:s projekt Växtnoden förser beslutsfattare med fakta och information om genredigering. Det går nu in i en ny fas genom samarbete med IVA. Ambitionen är att tekniken ska kunna användas också i EU.

Ett ännu nyare verktyg för att tillföra nya egenskaper till grödor är genredigering, t.ex. med ”gensaxen”, för specifika mutationer. Utvecklingen har också inneburit att genetisk analys blivit ett mycket effektivt verktyg för att sålla fram växter som har de egenskaper som eftersträvas. Välkommen till en överläggning om en aktuell fråga!

 

För ledamöter.

Till KSLAT nr 2-2016 Frön för framtiden – ett dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen.

Also in English: KSLAT 4-2016 Seeds for the Future – A dialogue project concerning biotechnology in plant production.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…