Grön integration på landsbygden.

Seminarium

Grön integration på landsbygden. Mer information
Mer information

Landbygden behöver utlandsfödda. Med hjälp av denna grupp kan man vända den negativa befolkningstrenden i avfolkningsbygder. Detta visas i Arbetsförmedlingens rapport ”Generationsväxlingar och regionernas befolkning” där kan man läsa att det är mycket viktigt ” att med olika medel förmå invandrarna att bosätta sig även i glesbygdskommuner och andra mindre orter i landet.” För att uppnå detta måste många hinder undanröjas vilket kräver samarbete mellan myndigheter, företag, föreningar och enskilda.

Därför inbjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket till ett seminarium vars syfte är att öka kunskapen om utrikesföddas möjligheter på landsbygden, samt att visa goda exempel och därmed inspirera landsbygdsnätverkets organisationer och myndigheter, etniska föreningar, företagare m.fl. till ett utökat engagemang.

Sverige är ett brokigt invandrarland. Vår befolkning har rötter i över 200 länder. De flesta av de 1,9 miljoner människor med utländsk bakgrund som bor i Sverige, finns i städerna. Många av dem är, och skulle i ännu högre utsträckning kunna vara, en resurs för landsbygden och dess näringsliv – inte minst med tanke på att det ofta är lättare att bli integrerad på landsbygden än i storstaden.

Landsbygden står inför stora generationsväxlingar samtidigt som integrationspolitiken genomgår stora förändringar. Landsbygden och dess företagare kan tillföra ny energi och nytänkande i integrationsarbetet.

Landsbygdsnätverkets temagrupp ”Integration” vill medverka till en ökad mångfald på landsbygden vilket berör näringslivsutveckling, arbetsmarknads- och jordbruksfrågor.

Seminariet kommer att följas upp med ett rundabordssamtal med beslutsfattare. Dina synpunkter och förslag kommer att utgöra grunden i samtalet om vad landsbygden har att erbjuda.

Kom och bidra med ditt engagemang och dina erfarenheter!

Välkommen!