Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden

Extern arrangör

Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden Mer information
Mer information

Länk till presentationer

Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden

Stiftelsen Rättsfonden arrangerar ett komparativt seminarium om grundlagsskyddet för äganderätten i Norden på KSLA. Det tar sin utgångspunkt i hur respektive nordiskt land skyddar äganderätten i grundlagarna (egendomsskyddet) och vilka rättsfrågor som har aktualiserats under senare tid som rör detta skydd. Det kan röra sig om så disparata frågor som hur fast respektive lös egendom skyddas, vilken slags egendom som skyddas, under vilka olika förutsättningar som ingrepp i äganderätten kan ske, vilken betydelse som proportionalitetsprincipen har för denna rättighets förverkligande och slutligen hur ersättningsrätten är reglerad och fungerar i praktiken.

Utgångspunkten för en nordisk diskussion är allt som oftast att våra respektive grundlagar ser ut och fungerar i princip på ungefär samma sätt. Men vid närmare studium upptäcks ofta att vi har (förutom likheter förstås) flera skillnader vad avser hur grundlagen är utformad och hur den fungerar i praktiken. En fråga som därför också är relevant att ta upp är den om hur domstolarna utövar sin lagprövning.

I svensk rätt har flera äganderättsliga frågor varit föremål för diskussion under senare tid. Det gäller t.ex. förslaget om vinster i välfärden, förekomsten av ersättningsrätt vid avverkningsförbud av skog och i samband med olika miljörättsliga regleringar, beslut om biotopskydd liksom kommersiell allemansrätt och dess gränser.

I Norge har frågan om ”tariffnedsettelser i gasstransportsystemer men også noen saker om justering av festeavgifter og pensjoner” varit uppe för rättslig prövning.

I Danmark ”foreligger en omfangsrig retpraksis om den konstitutionelle beskyttelse af ejendomsretten. Flere af retssagerne har vedrørt beskyttelse af kommercielle investeringer. Endvidere har det i de senere år været diskuteret, om beskatning i særlige tilfælde kan udgøre ekspropriation.”

I Finland har ”egendomsskyddet haft en viktig roll särskilt i riksdagens grundlagsutskott som övervakar lagförslagets grundlagsenlighet. Ofta har det varit fråga om begränsningar av ägarens möjligheter att bestämma över sin egendom. Egendomsskyddet omfattar också avtalsförhållandens fortbestånd, även om förbudet mot retroaktiva ingrepp i avtalsförhållandens okränkbarhet inte är absolut i grundlagsutskottets praxis.”

Seminariet utgör en inledning på ett nordiskt forskningssamarbete som rör grundlagsskyddet för äganderätten i Norden och syftet är att samarbetet ska utmynna i en skrift i ämnet år 2019.

Följande grundlagsexperter deltar med inledningsanföranden:

  • Professorn Stig Solheim, Tromsö Norge
  • Professorn Michael H Jensen, Åhus Danmark
  • Professorn Veli-Pekka Viljanen, Åbo Finland
  • Förutvarande professorn Karin Åhman, Stockholm Sverige

Moderator: doktoranden Evelina Englund

Varmt välkomna! Stiftelsen Rättsfonden

 

Seminariet och lunchen är kostnadsfria.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…