Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden

Extern arrangör

Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden Mer information
Mer information

Länk till presentationer

Grundlagsskyddet för äganderätten i Norden

Stiftelsen Rättsfonden arrangerar ett komparativt seminarium om grundlagsskyddet för äganderätten i Norden på KSLA. Det tar sin utgångspunkt i hur respektive nordiskt land skyddar äganderätten i grundlagarna (egendomsskyddet) och vilka rättsfrågor som har aktualiserats under senare tid som rör detta skydd. Det kan röra sig om så disparata frågor som hur fast respektive lös egendom skyddas, vilken slags egendom som skyddas, under vilka olika förutsättningar som ingrepp i äganderätten kan ske, vilken betydelse som proportionalitetsprincipen har för denna rättighets förverkligande och slutligen hur ersättningsrätten är reglerad och fungerar i praktiken.

Utgångspunkten för en nordisk diskussion är allt som oftast att våra respektive grundlagar ser ut och fungerar i princip på ungefär samma sätt. Men vid närmare studium upptäcks ofta att vi har (förutom likheter förstås) flera skillnader vad avser hur grundlagen är utformad och hur den fungerar i praktiken. En fråga som därför också är relevant att ta upp är den om hur domstolarna utövar sin lagprövning.

I svensk rätt har flera äganderättsliga frågor varit föremål för diskussion under senare tid. Det gäller t.ex. förslaget om vinster i välfärden, förekomsten av ersättningsrätt vid avverkningsförbud av skog och i samband med olika miljörättsliga regleringar, beslut om biotopskydd liksom kommersiell allemansrätt och dess gränser.

I Norge har frågan om ”tariffnedsettelser i gasstransportsystemer men også noen saker om justering av festeavgifter og pensjoner” varit uppe för rättslig prövning.

I Danmark ”foreligger en omfangsrig retpraksis om den konstitutionelle beskyttelse af ejendomsretten. Flere af retssagerne har vedrørt beskyttelse af kommercielle investeringer. Endvidere har det i de senere år været diskuteret, om beskatning i særlige tilfælde kan udgøre ekspropriation.”

I Finland har ”egendomsskyddet haft en viktig roll särskilt i riksdagens grundlagsutskott som övervakar lagförslagets grundlagsenlighet. Ofta har det varit fråga om begränsningar av ägarens möjligheter att bestämma över sin egendom. Egendomsskyddet omfattar också avtalsförhållandens fortbestånd, även om förbudet mot retroaktiva ingrepp i avtalsförhållandens okränkbarhet inte är absolut i grundlagsutskottets praxis.”

Seminariet utgör en inledning på ett nordiskt forskningssamarbete som rör grundlagsskyddet för äganderätten i Norden och syftet är att samarbetet ska utmynna i en skrift i ämnet år 2019.

Följande grundlagsexperter deltar med inledningsanföranden:

  • Professorn Stig Solheim, Tromsö Norge
  • Professorn Michael H Jensen, Åhus Danmark
  • Professorn Veli-Pekka Viljanen, Åbo Finland
  • Förutvarande professorn Karin Åhman, Stockholm Sverige

Moderator: doktoranden Evelina Englund

Varmt välkomna! Stiftelsen Rättsfonden

 

Seminariet och lunchen är kostnadsfria.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…