Habitatbanker – utmaningar och möjligheter

Rundabordsmöte

Habitatbanker – utmaningar och möjligheter Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna!

Habitatbanker – utmaningar och möjligheter

Ekologisk kompensation blir allt vanligare i tillståndsprocesser i Sverige. Idag utförs all ekologisk kompensation som direktkompensation, d v s utformas från fall till fall av varje enskild verksamhetsutövare.

Om man blickar ut i världen ser det annorlunda ut. Där har olika habitatbankssystem växt fram i takt med att tillämpningen av ekologisk kompensation har ökat. Habitatbanker kan vara ett effektivt sätt att kompensera för negativ påverkan på biologisk mångfald. Nya affärsmöjligheter kan också växa fram för de aktörer som tillsammans verkar på en marknad för ekologisk kompensation.

Hur skulle ett sådant system kunna se ut i Sverige? Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna? Med stöd av Vinnova har Sveaskog, Enetjärn Natur och Boliden analyserat förutsättningar, drivkrafter och intresse för att en reglerad kompensationsmarknad ska utvecklas i Sverige.

I samarbete med KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté bjuder projektparterna in till ett rundabordssamtal för att diskutera projektets resultat med aktörer som har kunskap om och intresse av ekologisk kompensation. Inför mötet kommer ett arbetsmaterial skickas ut som grund för samtalet.