Habitatbanker – utmaningar och möjligheter

Rundabordsmöte

Habitatbanker – utmaningar och möjligheter Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna!

Habitatbanker – utmaningar och möjligheter

Ekologisk kompensation blir allt vanligare i tillståndsprocesser i Sverige. Idag utförs all ekologisk kompensation som direktkompensation, d v s utformas från fall till fall av varje enskild verksamhetsutövare.

Om man blickar ut i världen ser det annorlunda ut. Där har olika habitatbankssystem växt fram i takt med att tillämpningen av ekologisk kompensation har ökat. Habitatbanker kan vara ett effektivt sätt att kompensera för negativ påverkan på biologisk mångfald. Nya affärsmöjligheter kan också växa fram för de aktörer som tillsammans verkar på en marknad för ekologisk kompensation.

Hur skulle ett sådant system kunna se ut i Sverige? Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna? Med stöd av Vinnova har Sveaskog, Enetjärn Natur och Boliden analyserat förutsättningar, drivkrafter och intresse för att en reglerad kompensationsmarknad ska utvecklas i Sverige.

I samarbete med KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté bjuder projektparterna in till ett rundabordssamtal för att diskutera projektets resultat med aktörer som har kunskap om och intresse av ekologisk kompensation. Inför mötet kommer ett arbetsmaterial skickas ut som grund för samtalet.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…