Hållbar utveckling för de areella näringarna.

Rundabordsmöte

Hållbar utveckling för de areella näringarna. Mer information
Mer information

Kommittén för hållbar utveckling välkomnar akademiens ledamöter till ett seminarium kring temat ”Hållbar utveckling för de areella näringarna”.

Seminariet hålls som ett rundabordssamtal. Syftet är att vidga kommitténs inledande diskussioner kring sin kommande verksamhet och inhämta akademiledamöternas synpunkter på vilka frågor som bör tas upp under verksamhetsperioden. Kommittén för hållbar utveckling har inrättats av akademiens kollegium för perioden 2010 – 2012 med uppdrag att:

”verka för en hållbar utveckling inom de areella näringarna med särskild uppmärksamhet på miljö- och naturresursaspekter samt bidra till att näringarnas hållbarhet uppmärksammas och främjas i samhället”.

Kommittén

  • bevakar forskning, utbildning och utveckling samt internationella överenskommelser,
  • lämnar förslag till akademien rörande ställningstagande, forskning och andra åtgärder,
  • presenterar och diskuterar hur internationellt samarbete – inklusive biståndssamarbete – inom området kan stärkas.

Akademins ledamöter hälsas varmt välkomna att delta i den inledande diskussionen om hur denna vida verksamhetsram skall konkretiseras för perioden. Ytterligare information om Kommittén för hållbar utveckling finns på akademiens hemsida.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…