Hållbar utveckling för de areella näringarna.

Rundabordsmöte

Hållbar utveckling för de areella näringarna. Mer information
Mer information

Kommittén för hållbar utveckling välkomnar akademiens ledamöter till ett seminarium kring temat ”Hållbar utveckling för de areella näringarna”.

Seminariet hålls som ett rundabordssamtal. Syftet är att vidga kommitténs inledande diskussioner kring sin kommande verksamhet och inhämta akademiledamöternas synpunkter på vilka frågor som bör tas upp under verksamhetsperioden. Kommittén för hållbar utveckling har inrättats av akademiens kollegium för perioden 2010 – 2012 med uppdrag att:

”verka för en hållbar utveckling inom de areella näringarna med särskild uppmärksamhet på miljö- och naturresursaspekter samt bidra till att näringarnas hållbarhet uppmärksammas och främjas i samhället”.

Kommittén

  • bevakar forskning, utbildning och utveckling samt internationella överenskommelser,
  • lämnar förslag till akademien rörande ställningstagande, forskning och andra åtgärder,
  • presenterar och diskuterar hur internationellt samarbete – inklusive biståndssamarbete – inom området kan stärkas.

Akademins ledamöter hälsas varmt välkomna att delta i den inledande diskussionen om hur denna vida verksamhetsram skall konkretiseras för perioden. Ytterligare information om Kommittén för hållbar utveckling finns på akademiens hemsida.