Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild

Seminarium

Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild

Inom ekologisk och konventionell integrerad produktion har stora steg tagits mot ett mer långsiktigt hållbart jordbruk. Men fortfarande kvarstår flera utmaningar rörande tillförsel och läckage av växtnäring och kemikalier, biologisk mångfald och produktivitet.

Diskussioner om enskilda insatser kan många gånger överskugga det faktum att målet oavsett utgångspunkt är detsamma – ett resilient jordbruk som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart, etiskt godtagbart och med estetiska värden. Därför finns ett behov av att lyfta diskussionen och tänka utanför ramarna, både avseende system och metod att anta utmaningarna.

Grundläggande är att diskussionen om ett överskridande framtida produktionssystem måste utgå från effekterna av åtgärder, snarare än åtgärderna själva. Om en åtgärd med dess mätmetoder och nyckeltal för oss närmare målet bör den bedömas utifrån detta, och inte huruvida den är kopplad eller godkänd av det ena eller andra certifieringssystemet.

I hållbarhetsperspektivet ingår också konsumenternas behov och val. Ett hållbart jordbruk måste kunna leverera hållbar nutrition, och konsumtionen styras mot långsiktigt hållbara val. Det finns idag flera aktiva producenter som spränger systemgränser och provar ny teknik och nya lösningar. De erbjuder en tredje position som visar vad som är möjligt med tillgänglig teknik och medveten strategi.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.