Hearing om skogsbegrepp i EU

Workshop

Just nu pågår många processer inom EU som påverkar svensk skog och den svenska skogssektorn. KSLA bjuder därför in till hearing om skogsbegrepp i EU:s aktuella processer.

För särskilt inbjudna.


EU:s strategi för biologisk mångfald antogs av EU-kommissionen i maj 2020 och EU:s miljöministrar ställde sig bakom strategin genom rådsslutsatser som antogs i oktober. Det finns ett antal skogsrelaterade begrepp som är viktiga för Sverige och vars definitioner diskuteras vidare i EU:s expertgrupper med deltagande från medlemsstaterna. Det gäller till exempel begreppet ”strikt skydd”. Hur de här begreppen definieras kommer även att kopplas till EU:s skogsstrategi, som ännu inte är beslutad av kommissionen.

Inom ramen för arbetet med EU:s strategi för biologisk mångfald har Sverige lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till vägledning (teknisk not) som kopplar till strategin för biologisk mångfald och som bland annat behandlar definitioner av vissa begrepp i strategin. Under andra halvan av maj förväntas EU-kommissionen presentera en ny version av noten.

KSLA:s inskickade synpunkter på strategin.

Presentationer

  • EU:s strategi för biologisk mångfald, Helene Lindahl, Naturvårdsverket
  • Korta inspel från Gunnar Lindèn, LRF Skogsägarna; Peter Holmgren, FutureVistas AB; Anders Nilsson, Svenska Jägareförbundet; Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen; Tomas Lundmark, SLU; Göran Örlander, Södra och Mette Kahlin McVeigh, Stora Enso

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…