Hearing om skogsbegrepp i EU

Workshop

Just nu pågår många processer inom EU som påverkar svensk skog och den svenska skogssektorn. KSLA bjuder därför in till hearing om skogsbegrepp i EU:s aktuella processer.

För särskilt inbjudna.


EU:s strategi för biologisk mångfald antogs av EU-kommissionen i maj 2020 och EU:s miljöministrar ställde sig bakom strategin genom rådsslutsatser som antogs i oktober. Det finns ett antal skogsrelaterade begrepp som är viktiga för Sverige och vars definitioner diskuteras vidare i EU:s expertgrupper med deltagande från medlemsstaterna. Det gäller till exempel begreppet ”strikt skydd”. Hur de här begreppen definieras kommer även att kopplas till EU:s skogsstrategi, som ännu inte är beslutad av kommissionen.

Inom ramen för arbetet med EU:s strategi för biologisk mångfald har Sverige lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till vägledning (teknisk not) som kopplar till strategin för biologisk mångfald och som bland annat behandlar definitioner av vissa begrepp i strategin. Under andra halvan av maj förväntas EU-kommissionen presentera en ny version av noten.

KSLA:s inskickade synpunkter på strategin.

Presentationer

  • EU:s strategi för biologisk mångfald, Helene Lindahl, Naturvårdsverket
  • Korta inspel från Gunnar Lindèn, LRF Skogsägarna; Peter Holmgren, FutureVistas AB; Anders Nilsson, Svenska Jägareförbundet; Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen; Tomas Lundmark, SLU; Göran Örlander, Södra och Mette Kahlin McVeigh, Stora Enso

 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…