Hur kan forskning och innovationer lyfta de gröna näringarna?

Workshop

Hur kan forskning och innovationer lyfta de gröna näringarna? Mer information

De gröna näringarna är en självklar byggsten i ett hållbart, biobaserat samhälle. Lika självklart är att det behövs forskning och innovation för att företagen inom de gröna näringarna ska kunna utvecklas och fortsätta att bidra till samhällsutvecklingen. Skogsindustrierna har tagit fram en forskningsstrategi som speglar näringens behov och antar de stora samhällsutmaningar som beskrivs både i den svenska forsknings- och innovationspropositionen och i EU:s ramprogram. Behovet av en gemensam strategi för jordbruks- och trädgårdsnäringen är stort och för att lyckas behövs såväl nya inspel från branschen som en uppsamling av redan tänkta tankar.

Det främsta syftet med denna workshop är att diskutera hur jordbruks- och trädgårdsnäringen ska fånga upp och arbeta med forsknings- och innovationspropositionen. Näringen behöver få en tydlig bild av vilka områden som bör stå i fokus för framtida satsningar. Vi vill också diskutera hur finansiärer och näring ska kunna arbeta integrerat och effektivt tillsammans, för att ge satsningarna önskad effekt. Skogsindustrierna och Volvo Aero ger oss inledande inspiration och vidgade vyer.

Dagen kommer att resultera i ett dokument där jordbruks- och trädgårdsnäringen identifierat och prioriterat de viktigaste områdena för forskning och innovation för att kunna uppnå en biobaserad samhällsekonomi och LRF:s mål om sju procents värdetillväxt på gårdsnivå 2020.

Workshopen är ett samarbete mellan KSLA, LRF och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).