Husdjurens och nyttoväxternas mångfald

Seminarium

Husdjurens och nyttoväxternas mångfald Mer information

Husdjurens och nyttoväxternas mångfald
– hur ser de svenska behoven ut i ett internationellt perspektiv?

En mångfald av växtprodukter utgör basföda för människor i de flesta länder och kulturer och växtförädlingen har framgångsrikt bidragit till en ökad livsmedelsproduktion. Ett fåtal arter svarar för en allt större del av vår samlade produktion av vegetabilier för föda och foder. Den kommersiella växtförädlingen koncentreras allt mer till de stora marknaderna. I alla delar av världen spelar också husdjuren en viktig roll. Inte bara för matförsörjningen utan också för utnyttjande av gräsbevuxen mark som inte lämpar sig för spannmålsodling. De betande djuren bidrar därigenom till att hålla landskapet öppet.

I utvecklingsländerna har de animaliska livsmedlen en särskild betydelse genom att bidra till en allsidig kost med framför allt värdefullt protein. Av världens ca 1 miljard fattiga människor är 70 procent beroende av sina husdjur för sitt livsuppehälle. FAO har signalerat ett starkt ökat framtida behov av animaliska livsmedel samtidigt som man noterar en betydande erosion av husdjurens genetiska diversitet. Inom husdjursaveln sker liksom hos nyttoväxterna en motsvarande koncentration till allt färre raser.

I det här seminariet ställer vi frågan hur det står till med vårt utnyttjande av husdjurens och nyttoväxternas genetiska resurser utifrån behoven för produktion av livsmedel i Sverige. Kan vi förlita oss på att det kommer att finnas tillgång till väl anpassade genetiska resurser för att på ett uthålligt sätt kunna bidra till den framtida globala livsmedelsförsörjningen från svensk sida? Hur utnyttjas diversiteten? Vad krävs det för insatser nationellt och internationellt? Gör Sverige rätt prioriteringar i kedjan bevarande – utveckling – nyttiggörande av genetiska resurser? Behöver det offentliga engagemanget i kedjan stärkas och i så fall var?

Program

Moderatorer: Jan Philipsson, statsagronom, SLU, och Roland von Bothmer, professor SLU

9.00 Samling, kaffe och te
9.30 Välkommen
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA
9.40 Framtida global livsmedelsförsörjning och vårt beroende av nyttoväxterna och husdjuren
Lennart Båge, ambassadör, KSLA
10.00 Kulturväxternas och husdjurens roll för landskapets biologiska mångfald
Urban Emanuelsson, professor, SLU
10.15 Globala aspekter på den husdjursgenetiska diversiteten och dess hållbara nyttjande
Harriet Falck Rehn, departementssekreterare, Landsbygdsdepartementet
10.35 Sustainable use of plant genetic resources for Swedish use in an international perspective
Rodomiro Ortiz, professor, SLU
10.50 Frågestund
11.00 Den svenska handlingsplanen för förvaltning av de husdjursgenetiska resurserna
Göte Frid, enhetschef, Jordbruksverket
11.15 Programmet för odlad mångfald och det internationella växtgenetiska arbetet
Jens Weibull, docent, Jordbruksverket
11.30 Offentligt engagemang i växtförädling i Sverige och i Norden
Anders Nilsson, forskningssekreterare, SLU
11.45 Frågestund
12.00 Lunch
13.00 Kommersiell växtförädling av lantbruksgrödor för svensk och nordisk marknad
Annette Olesen, Växtförädlingschef, Lantmännen Lantbruk
13.30 Husdjursavel för långsiktiga behov i ett svenskt och nordiskt perspektiv
Jan-Åke Eriksson, chef avel, Svensk Mjölk och
Nils Lundeheim, professor SLU
14.00 Diskussion
Vad bör göras för att stärka ett långsiktigt uthålligt nyttjande av den genetiska diversiteten hos husdjur och nyttoväxter?
15.00 Avslutning och kaffe

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…